Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Quý I/2020 tăng 21,41% so với cùng kỳ năm trước 

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Quý I/2020 (giá hiện hành) ước đạt 3.821,54 tỷ đồng, tăng 21,41% so với cùng kỳ năm trước và tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư 14 dự án với tổng vốn đầu tư 342,624 tỷ đồng.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 2.727,78 tỷ đồng, tăng 20,04% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản 664,14 tỷ đồng, tăng 39,69%; vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản cố định 356,41 tỷ đồng, tăng 6,43%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động 55,68 tỷ đồng, tăng 14,52%; vốn đầu tư phát triển khác 17,53 tỷ đồng, tăng 6,95%.

Trong vốn đầu tư thực hiện, vốn khu vực nhà nước đạt 959,51 tỷ đồng, chiếm 25,10% và tăng 28,89% so với cùng kỳ năm trước; vốn của dân cư và tư nhân đạt 2.816,65 tỷ đồng, chiếm 73,70% và tăng 18,30%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 45,38 tỷ đồng, chiếm 1,20% và tăng 104,17%.

Trong tổng vốn đầu tư thực hiện của khu vực nhà nước Quý I/2020, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 565,45 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách tỉnh 434,78 tỷ đồng, bằng 16,70% kế hoạch và tăng 56,87%; vốn ngân sách huyện 112,47 tỷ đồng, bằng 20,61% kế hoạch), tăng 51,56%; vốn ngân sách xã 18,20 tỷ đồng, bằng 21,90% kế hoạch và tăng 26,69% và bằng 17,49% kế hoạch năm 2020 và tăng 54,61% so với cùng kỳ năm trước; trong Quý I/2020, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng cao do kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công tăng cao so với năm trước và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư trong tháng cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư 217,338 tỷ đồng. Trong Quý I/2020, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư 14 dự án với tổng vốn đầu tư 342,624 tỷ đồng; không có dự án FDI đăng ký đầu tư mới và dự án ODA được ký hiệp định vay với nhà tài trợ. Hiện nay có 15 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.456,53 triệu USD và có 21 dự án ODA đang thực hiện bố trí vốn là 549,75 tỷ đồng (vốn nước ngoài 453,53 tỷ đồng, vốn đối ứng 96,22 tỷ đồng).

Tiến độ giải ngân vốn đến ngày 29/2/2020, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện 227,41 tỷ đồng, đạt 25,69% kế hoạch tạm giao đầu năm 2020. Thái Minh

382 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1150
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1150
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81587876