Vinh dự “đi trước mở đường” 

Công tác Tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp, quy tụ và khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương chia sẻ: Những người làm công tác Tuyên giáo chúng ta tự hào rằng công tác Tuyên giáo của Đảng đã có một truyền thống quý báu, thể hiện ở lịch sử ra đời và cả trong toàn bộ quá trình hoạt động. Về lịch sử, có thể nói công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng của các bậc tiền bối đã có từ rất sớm. Về tổ chức, Ban Cổ động và Tuyên truyền (tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay) là ban được thành lập sớm nhất so với các ban tham mưu của Trung ương Đảng. Các đồng chí Tổng Bí thư thời dựng Đảng và sau Cách mạng Tháng Tám đều là người đứng đầu hoặc trực tiếp chỉ đạo Ban và công tác tuyên truyền của Đảng. Trải qua những chặng đường cách mạng nối tiếp nhau, từ thời dựng Đảng đến Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến cứu nước, rồi đổi mới ngày nay, công tác Tuyên giáo luôn được khẳng định là một trong những công tác trọng yếu hàng đầu của Đảng, đã trực tiếp góp phần quan trọng vào việc hình thành Cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân; biến chủ trương, đường lối, chính sách ấy thành hành động tự nguyện, tự giác của hàng chục triệu người, đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"[1].

Biết bao chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của Đảng đã tỏ rõ tinh thần quả cảm, khí phách hiên ngang, sẵn sàng chấp nhận mọi gian nan, thử thách, kể cả hy sinh tính mạng vì sự nghiệp chung.

Trong thời kỳ mới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, công tác Tuyên giáo đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày càng phát triển theo chiều sâu và hướng tới chất lượng, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn; kinh tế thị trường bên cạnh những yếu tố tích cực, song cũng phức tạp, khó lường hơn; những vấn đề mới đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế; sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, internet, mạng xã hội và xã hội thông tin…đang diễn ra với tốc độ khác nhau ở các quốc gia khác nhau, tác động mạnh mẽ, tạo ra cơ hội lớn cho sự vận động phát triển mọi mặt của đời sống xã hội; song cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, nhất là đối với những người làm công tác tuyên giáo Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tự hào về truyền thống tốt đẹp, chúng ta càng thấy trách nhiệm lớn lao của mình trong việc bồi đắp và làm giàu thêm kho báu truyền thống.

Với tinh thần hiểu việc, biết việc và ngày càng chuyên nghiệp; thấu suốt quan điểm công tác Tuyên giáo phải “đi trước mở đường” để định hướng tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống”, hơn ai hết mỗi cán bộ, công chức trên cương vị công tác và phần việc được giao phải “năng động sáng tạo, có khát vọng” tạo sự chuyển biến, đột phá; quyết tâm và quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Để khép lại bài viết, xin dẫn lại lời nhắn gửi của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư “Mỗi đồng chí cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng, phải say mê công tác của mình. Chỉ khi nào chúng ta say mê mới truyền được đến người khác cảm hứng, truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đồng thời say mê mới cảm hóa được người khác, nâng cao được khả năng thuyết phục; và chỉ với trí tuệ, hiểu biết, phương pháp tốt thì chúng ta mới nâng cao được tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục một cách hiệu quả”.

Đó là vinh dự và trách nhiệm cao cả của những người “đi trước, mở đường”. Nguyễn Trí Ánh

 

[1] Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

66 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 640
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 640
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52015691