Về thảo luận Chương trình hành động tại đại hội đảng bộ các cấp 

Về thực hiện nội dung “cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động để đại hội thảo luận, quyết định” theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Công văn số 11977-CV/VPTW, ngày 23/4/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư như sau:

Chương trình hành động của đại hội chi bộ, đảng bộ là những giải pháp, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nghị quyết đại hội. Đại hội thảo luận chương trình hành động đồng thời với thảo luận báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết nhưng không biểu quyết chương trình hành động mà giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến đại hội, hoàn thiện và ban hành để triển khai tổ chức thực hiện. HY-VPTU

2403 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1014
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1014
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32778648