UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Để hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, ngày 13/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND. Quyết định quy định rõ các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề nông thôn. Theo Quyết định, ngành nghề nông thôn được hưởng các chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất; về đầu tư, tín dụng; xúc tiến thương mại; khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực. Đối với làng nghề, làng nghề truyền thống có các chính sách hỗ trợ về chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề; hỗ trợ phát triển làng nghề…

Quy định này không hỗ trợ cho các đối tượng đã được hỗ trợ từ các chương trình khác trùng với các chương trình tại Quy định này. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi khác không nêu trong Quy định này được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dân tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Thanh Lan

41 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 346
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 348
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18738760