Từ năm 2014 đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 54 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm 

Từ tháng 11/2014 đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 54 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó: UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng; UBKT cấp huyện kiểm tra và cơ sở kiểm tra 52 tổ chức đảng.

Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng 31 tổ chức đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 6 tổ chức đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ 27 tổ chức đảng và công tác cán bộ 01 tổ chức đảng. Kết quả kiểm tra: Có khuyết điểm, vi phạm 28 tổ chức đảng; phải xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng; đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng.

 Về giải quyết tố cáo tổ chức đảng: UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 07 tổ chức đảng. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy giải quyết 01 tổ chức đảng, UBKT cấp huyện giải quyết 05  tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở giải quyết 01 tổ chức đảng.

Nội dung tố cáo: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng 02 tổ chức đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 06 tổ chức đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ 03 tổ chức đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 01 tổ chức đảng. Kết quả giải quyết: Tố sai 05 tổ chức đảng, tố đúng và đúng một phần 02 tổ chức đảng, đúng có vi phạm 02 tổ chức đảng nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng: Từ tháng 11/2014 đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất cấp ủy thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Tổ chức đảng bị xử lý: Ban cán sự đảng cấp tỉnh 01; Đảng ủy cơ sở, BTV Đảng ủy cơ sở 06; Chi bộ 02 và Chi ủy 03. Cấp xử lý kỷ luật: BTV Tỉnh ủy xử lý 01 tổ chức đảng, BTV huyện ủy và tương đương xử lý 08 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở xử lý 03 tổ chức đảng. HY- VPTU

910 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 709
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 709
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78246362