Từ chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” đến việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Cả cuộc đời của Người luôn đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá. Trong đó, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được xem là “cuốn sách gối đầu giường” có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tháng 10-1947, tại Việt Bắc, với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phẩm được xem là cuốn sách gối đầu giường của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về 6 vấn đề, nội dung chính là: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa.

Chủ nghĩa cá nhân lần đầu tiên được Người sử dụng lần đầu tiên trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Theo đó, chủ nghĩa cá nhân chính là những quan điểm tuyệt đối hóa vai trò của cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên, đối lập lại với lợi ích tập thể. Chủ nghĩa cá nhân đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, xa rời nhân dân, là quan liêu, hách dịch đối với nhân dân; chủ nghĩa cá nhân là nguy cơ làm ảnh hưởng đến sự uy tín của Đảng. Đó chính là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống. Người đã chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc”. Chủ nghĩa cá nhân là “so bì đãi ngộ: lương thấp, cao, quần áo đẹp, xấu, là uể oải, muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ, an nhàn” hoặc “Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác…

Người đã chỉ ra 15 căn bệnh nguy hiểm trong Đảng đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, như: Tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, “hữu danh, vô thực”, “kéo bè, kéo cánh”, cận thị, cá nhân, lười biếng, tị nạnh, “xu nịnh, a dua”. Đây là nguyên nhân làm suy thoái Đảng “do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của Nhân dân”.

Nhận thức rõ nguồn gốc, bản chất, tác hại của chủ nghĩa cá nhân là điều kiện để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người về chống chủ nghĩa cá nhân. Thực tiễn cách mạng đã chỉ rõ tính đúng đắn sáng tạo, cách mạng và khoa học quan điểm của Người về chủ nghĩa cá nhân và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Trong suốt 93 năm qua, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, rèn luyện đảng viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Vì vậy, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"”.

Quan điểm của Người về chủ nghĩa cá nhân và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, là cẩm nang để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thiết nghĩ, để đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân mình, có dũng khí đấu tranh tự phê bình và phê bình trước cấp ủy, tổ chức đảng, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Kiên quyết đấu tranh chống lại việc lợi dụng phê bình để hạ thấp uy tín của nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa của đạo đức cách mạng, của việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; phải thường xuyên xây dựng ý thức tự phê bình và phê bình, rèn luyện thói quen, chuẩn mực đạo đức cách mạng. Khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện những tấm gương tiêu biểu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hải Nam

 

198 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 599
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 599
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78249069