Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh trong tiến trình cổ phần hóa  

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ cuối năm 2010, trung tâm đã chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động (theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh). Hiện tại, ngoài bộ máy ban giám đốc, Trung tâm có 04 phòng chuyên môn và 03 trang trại trực thuộc với 35 người.

Sau 07 năm thực hiện cơ chế tự chủ, nhất là năm 2017, ban lãnh đạo trung tâm đã tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, từng bước khắc phục những khó khăn, đưa trung tâm từng bước hoạt động hiệu quả hơn. Trung tâm đã cung cấp được các loại giống lúa, ngô, bò, gia cầm, đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu giống cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thu nhập bình quân của người lao động tại trung tâm trung bình đạt từ 5 triệu đồng/tháng/người năm 2016 đã tăng lên 6,2 triệu đồng/tháng/người năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất thực hiện thí điểm chuyển đổi hai đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện và thuộc tiêu chí, danh mục, lĩnh vực theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, ngày 22/6/2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi.

Để triển khai việc chuyển đổi Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh thành công ty cổ phần, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiến hành các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc cổ phần hóa trong năm 2018. Đối với Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Trung tâm đã tập trung họp bàn, tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và lợi ích của việc cổ phần hóa cho người lao động nắm rõ, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua tìm hiểu được biết, hầu hết người lao động rất phấn khởi khi được chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Hiện tại, UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành chức năng cùng với Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi thực hiện cổ phần hóa đúng với kế hoạch, lộ trình được duyệt. Việc cổ phần hóa Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017). Đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội, nhằm tạo điều kiện để đơn vị tự chủ hoàn toàn trong sản xuất, kinh doanh, tự tìm cho mình hướng phát triển, đứng vững trên thị trường. Thanh Lan

2396 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 585
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 585
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80165241