Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ”. 

Kế hoạch 97-KH/TU ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ mục đích tổng kết là để đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền; những kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động số 92-CTr/TU, ngày 20/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Qua tổng kết, bổ sung những nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Nội dung tổng kết gồm: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. (2) Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.  Công tác tuyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, các ngành, cán bộ, đảng viên và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội và chuẩn bị các mặt để động viên quốc phòng của khu vực phòng thủ; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. (3) Những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm; nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất.

Về thời gian tổng kết: Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các đảng đoàn, ban cán sự Đảng; sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổng kết bằng văn bản, hoàn thành trong tháng 8; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh trong tháng 9/2018.

  ( HY- VPTU)

1174 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 835
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 835
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81539786