TRIỂN KHAI TÍCH CỰC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cấp uỷ các huyện, thị, thành, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đang triển khai rất tích cực công tác chuẩn bị đại hội cấp mình và chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở theo đúng kế hoạch

Các cấp uỷ đã quán triệt, triển khai chu đáo, đầy đủ và sâu sắc các văn bản chỉ đạo về đại hội đến các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, giúp cho các tổ chức đảng chủ động triển khai thực hiện công tác đại hội ở địa phương, đơn vị mình. Ban hành Kế hoạch tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp mình; tổ chức nhiều hội nghị triển khai, quán triệt. Chỉ đạo các ban Đảng, văn phòng cấp uỷ cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành các hướng dẫn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, như: Hướng dẫn tuyên truyền về đại hội, nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên trước thềm đại hội; hướng dẫn công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng văn kiện đại hội, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu trữ, chế độ chi đại hội đảng các cấp..., đảm bảo đầy đủ, cụ thể các quy trình, cách làm, nội dung cần thực hiện. Trong quy định về công tác nhân sự, các cấp uỷ đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc cụ thể hoá các nội dung về công tác nhân sự, vừa đảm bảo chấp hành đầy đủ các qui định của Trung ương và của tỉnh, vừa đảm bảo yêu cầu của địa phương theo hướng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt, cấp uỷ viên cấp huyện và cơ sở.

Nhiều huyện đã chủ động hệ thống hoá các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện thành tập tài liệu sao gửi cho các cấp uỷ cơ sở, được đánh giá như là cẩm nang đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong việc cập nhật, nghiên cứu các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chủ động mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ phụ trách công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở về nghiệp vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng, công tác xây dựng văn kiện. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Cục thống kê tỉnh tổ chức tập huấn về cách thức xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; phương pháp tính toán một số chỉ tiêu KT-XH quan trọng cho chánh văn phòng huyện ủy, thành ủy, thị ủy; chi cục trưởng các chi cục thống kê cấp huyện là thành viên tiểu ban văn kiện. Cùng với việc quán triệt tại hội nghị và bằng các hình thức phù hợp, Ban Thường vụ các cấp uỷ cấp huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, bài viết tuyên truyền về đại hội đảng trên các phương tiên thông tin đại chúng; chỉ đạo khối mặt trận và các đoàn thể huyện làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác đại hội đảng. 

 Cùng với việc tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp được ban thường vụ các cấp uỷ cấp huyện tập trung chỉ đạo theo đúng tiến độ đề ra. Tính đến ngày 31/3/2020, 100% chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (riêng đơn vị Công an thực hiện theo hướng dãn của Đảng ủy công an Trung ương tiến hành đại hội và hoàn thành trong tháng 4/2020). Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc được tiến hành chặt chẽ và nghiêm túc; cơ bản đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng yêu cầu, nội dung theo đúng hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác xây dựng đề án nhân sự cấp uỷ được các chi bộ chú trọng, lựa chọn những đảng viên thực sự có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực thực tiễn, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để giới thiệu tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư khóa mới nên chất lượng nhân sự qua đại hội cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới; nhân sự chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ bầu cơ bản đúng dự kiến; quá trình tổ chức đại hội đã thực hiện đúng các quy định, quy chế, hướng dẫn.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 35 tổ chức cơ sở đảng, chiếm 6,94% tổng số TCCSĐ trong toàn tỉnh, đại diện cho tất cả các loại hình để tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy (25 TCCSĐ đại hội điểm, 03 TCCSĐ đại hội thí điểm, và 07 TCCSĐ vừa đại hội điểm vừa đại hội thí điểm). Chỉ đạo các đồng chí UVTV phụ trách địa bàn, các đồng chí huyện uỷ viên phụ trách các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đơn vị phụ trách, nhất là các đảng bộ khó khăn về nhân sự, đảng bộ được chọn đại hội điểm, thí điểm. Thành lập các Tổ công tác, Tổ chỉ đạo của huyện, các đoàn kiểm tra, giám sát để thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định công tác chuẩn bị đại hội. Thường trực cấp uỷ thường xuyên họp giao ban với các tổ để nghe phản ánh tình hình chuẩn bị đại hội, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, giúp cơ sở chuẩn bị tốt hơn về nội dung báo cáo chính trị và quy trình công tác nhân sự. Nhiều huyện đã chủ động giao các ban, ngành chức năng thẩm định, tham gia trực tiếp vào dự thảo báo cáo chính trị của các đảng bộ xã, thị trấn, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế-xã hội; giao Ban Tổ chức cấp uỷ thẩm định trước về quy trình nhân sự, đề án nhân sự đại hội các xã, thị trấn trước khi Ban Thường vụ huyện uỷ phê duyệt. Tiến hành rà soát chính trị nội bộ, thẩm tra, kết luận phục vụ cho công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở và cấp mình. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản các cấp uỷ cơ sở đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội và một số văn bản liên quan; công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ và các chức danh chủ chốt khoá mới được các TCCSĐ đã thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, chú trọng các tiêu chuẩn như trình độ chuyên môn, LLCT, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, độ tuổi tái cử của cán bộ, yêu cầu đổi mới với cấp uỷ không dưới 1/3, xây dựng đề án nhân sự BCH, BTV có số dư từ 10-15%..., có tính đến phương án sắp xếp, bố trí đối với cán bộ trước và sau đại hội. Tiến hành duyệt báo cáo và nhân sự đại hội các TCCSĐ trực thuộc. Đến nay đã có 20/35 TCCSĐ đã tiến hành xong đại hội, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở, 06 chi bộ cơ sở (trong đó 08 TCCSĐ xã, phường, thị trấn, 06 TCCSĐ trong cơ quan hành chính, 02 TCCSĐ trong đơn vị sự nghiệp, 01 TCCSĐ trong lực lượng vũ trang, và 03 TCCSĐ trong doanh nghiệp). Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng các cấp (trong thời gian từ 28/3/2020 đến 25/4/2020) đến khi tình hình dịch được kiểm soát. Do vậy, các TCCSĐ đăng ký đại hội điểm và thí điểm còn lại sẽ tiếp tục tiến hành đại hội từ 25/4/2020; theo kế hoạch, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 5/2020 và nửa đầu tháng 6/2020.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện thực hiện khẩn trương, khoa học

Ban Thường vụ các cấp uỷ cấp huyện đã thực hiện các bước xây dựng văn kiện theo đúng quy trình; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các TCCSĐ trực thuộc, đại diện MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp. Đến nay, các cấp uỷ địa phương, đơn vị đã cơ bản hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị để gửi đến các cấp ủy cơ sở thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội, kết hợp với gửi dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến góp ý của Đại hội cấp cơ sở. Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ các cấp uỷ đã tiến hành đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện giai đoạn 2020-2025; sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt trước đại hội. Chỉ đạo tiến hành rà soát về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tham gia giới thiệu nguồn nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới của BCH và cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình nhân sự 05 bước theo quy định. Theo dự kiến, công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự đại hội sẽ hoàn thành trong tháng 6/2020, việc tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ tiến hành trong tháng 7 và tháng 8/2020.

Một số vấn đề cần lưu ý

Bên cạnh những kết quả bước đầu, công tác chuẩn bị đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở còn có một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết, khắc phục. Đó là việc nghiên cứu để tham gia dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ cơ sở tại đại hội các chi bộ trực thuộc nhìn chung ý kiến chưa nhiều, nhất là việc tham gia vào phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Một số đại hội, tham luận còn nặng về báo cáo thành tích của các đơn vị, ít đề xuất, phản biện về các chủ chương, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu của đảng bộ, chi bộ. Báo cáo chính trị còn thiếu các biểu mẫu dưới dạng phụ lục về kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, so sánh với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Xây dựng chương trình hành động để đại hội thảo luận là nội dung mới, do vậy việc chuẩn bị còn lúng túng, công tác thảo luận chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện đúng quy trình theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 35-QĐ/TU, ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tuy nhiên, cá biệt có đơn vị thực hiện theo quy trình của nhiệm kỳ 2015 -2020 nên phải thực hiện lại. 

Để công tác đại hội TCCSĐ và công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện đạt kết quả cao, trong thời gian tới, nhất là trong tháng 5 và tháng 6/2020, Ban thường vụ các cấp uỷ cần tập trung chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở cần dành thời gian thỏa đáng để nghe và góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đảng bộ cấp cơ sở; bố trí lịch đại hội cho các TCCSĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các tổ chỉ đạo đại hội. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn của các đồng chí UVTV, cấp uỷ viên, các ban Đảng để giúp các TCCSĐ chuẩn bị đầy đủ các văn bản, báo cáo trình ra đại hội. Trong quá trình chỉ đạo cần lưu ý cập nhật các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở; chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác đại hội cho cơ sở.

Trong chuẩn bị văn kiện đại hội cấp huyện, cần chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, chương trình hành động. Cần xác định mục tiêu của từng đảng bộ với quyết tâm chính trị cao hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó chú ý 2 mốc năm 2025 và năm 2030; đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi và các biện pháp thực hiện quyết liệt; cụ thể hóa bằng các công trình trọng điểm, nhiệm vụ cụ thể. Các chỉ tiêu, định hướng phải sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và đón đầu các chủ trương, chính sách mới, các chương trình, dự án lớn của tỉnh; đề ra được các giải pháp cơ bản, các chỉ tiêu có tính khả thi để thực hiện có hiệu quả.  Ngoài nội dung chính của báo cáo nên có phụ lục, các chỉ tiêu phải đồng bộ theo chỉ tiêu thống kê. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy khóa cũ phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc và cầu thị. Nên tranh thủ nhiều lần ý kiến của các sở, ngành chức năng cấp tỉnh trong tham gia định hướng, thẩm định nội dung kinh tế-xã hội trong báo cáo chính trị của địa phương. Trong hướng dẫn tham gia, góp ý vào các văn kiện đại hội đảng các cấp cần gợi ý cho đảng viên, tổ chức đảng tập trung vào những nội dung, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của địa phương, đơn vị mình; tham gia một cách thực chất, tránh hình thức. Lưu ý văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu đó là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, phải được đồng chí bí thư cấp ủy thay mặt cấp ủy ký, đóng dấu trình đại hội, không để hình thức dự thảo. Đồng thời để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến tại đại hội và để khắc phục tình trạng ở một số nơi nghị quyết phải chờ chương trình hành động mới được triển khai thực hiện như các nhiệm kỳ trước đây, nhiệm kỳ này Trung ương yêu cầu cấp ủy chuẩn bị thêm dự thảo chương trình hành động, theo đó, chương trình hành động của đại hội chi bộ, đảng bộ là những giải pháp, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nghị quyết đại hội. Đại hội thảo luận chương trình hành động đồng thời với thảo luận báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết nhưng không biểu quyết chương trình hành động mà giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến đại hội, hoàn thiện và ban hành để triển khai tổ chức thực hiện.

Công tác nhân sự phải đảm bảo quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan; coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Xem xét, kết luận hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận trước đại hội những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay và các trường hợp có đơn khiếu nại tố cáo. Chú ý thực hiện đúng quy trình nhân sự cấp ủy, nhất là những điểm mới so với nhiệm kỳ trước; trong đó lưu ý phải thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử trước, sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tham gia lần đầu; đồng thời, phải gắn với việc dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cùng cấp. Quy trình nhân sự UBKT cấp ủy nghiên cứu thực hiện theo Quy định số 35-QĐ/TU, ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuy nhiên, sau khi đã có dự kiến số lượng, cơ cấu, nhân sự UBKT, cấp ủy cơ sở phải trao đổi và thống nhất với UBKT cấp huyện trước khi bỏ phiếu biểu quyết quyết định để chuẩn bị cho hội nghị cấp ủy khóa mới.

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện cần tăng cường chỉ đạo các ban xây dựng đảng căn cứ vào các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thực tế ở địa phương, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cũng cần bố trí cán bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; tránh tình trạng thay đổi luân phiên người theo dõi, dẫn đến không nắm được vấn đề, tham mưu không có hiệu quả.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội của các cấp uỷ phải song hành với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 trên tinh thần “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”. Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Đề cập đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh rằng, thực tiễn rất phong phú, diễn ra rất nhanh so với quy định hiện hành, quy định không thể bao phủ hết những gì xảy ra xung quanh chúng ta, nhất là liên quan đến con người, cần phát hiện kịp thời những vướng mắc để cùng nhau hợp tác. Do vậy quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp mình, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần nhanh chóng rút ra những kinh nghiệm sát thực tiễn nhất, đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết, đảm bảo đúng quy định, đúng thực tiễn và tạo sự đồng thuận, để đại hội đảng các cấp diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng và yêu cầu đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa của các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh. Nguyễn Thị Hải Yến

1009 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 347
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 347
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17945806