Triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 5 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng 

Để thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn công tác số 5 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 24/1/2018 .

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: (1) Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ...(2) Các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng. Quan tâm hơn nữa công tác tự  kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. (3) Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, Cục thi hành án Dân sự tỉnh tăng cường, nâng cap hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra Đảng, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng ( như quản lý đất đai, quản lý dự án, tài nguyên khoáng sản...); điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là trong việc chuyển giao các hồ sơ, tài liệu liên quan, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. (4) Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung phòng, chống tham nhũng. Kịp thời xử lý đảng viên có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng, các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. (5) Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng. Tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội theo hướng dẫn của Trung ương, kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa một số vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (6) Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cân nhắc, thận trọng việc cho các bị cáo phạm tội tham nhũng được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đồng thời áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là trong giai đoạn thi hành án. (7) Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, ký cam kết không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (8)  Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực trọng yếu, dễ phát sinh tham nhũng; chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, dư luận quan tâm về tiêu cực tham nhũng; công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh khẩn trương bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp chuyên trách như tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hóa, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp, khoa học kỹ thuật và một số lĩnh vực khác. HY- VPTU

2577 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 741
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 741
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78246227