Triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020 

Năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020). Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm và các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Hội thi “Văn nghệ, thể thao quần chúng trong hệ thống Mặt trận các cấp”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng 02 mô hình kiểu mẫu trong thực hiện phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản ở khu vực biên giới” gắn với mô hình “Kết nghĩa Bản - Bản” tại 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông; 02 mô hình kiểu mẫu “về phát huy vai trò và sự đóng góp của đồng bào tôn giáo trong củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động công tác Mặt trận”.

Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, gặp mặt các chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín “Về vai trò và sự đóng góp đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận của địa phương”.

2. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản, Nghị quyết của tỉnh đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh “về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020.

Duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình "Về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" trong cộng đồng các khu dân cư, các tôn giáo, dân tộc, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai của tỉnh.

Vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham gia, hưởng ứng, tạo đồng thuận cao trong xã hội để triển khai, hoàn thành các chương trình, dự án trọng tâm còn lại trong năm 2019 và các chương trình, dự án đã được xác định trong năm 2020 của tỉnh và các nhiệm vụ công tác Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tập trung phối hợp làm tốt công tác vận động, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng bào khi xảy ra thiên tai, sự cố nghiêm trọng. Phấn đấu vận động “Quỹ Vì người nghèo” đạt trên 19 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sữa chửa 350 nhà đại đoàn kết. Tổ chức vận động, trao tặng ít nhất 12 nghìn suất quà và 20 Nhà đại đoàn kết tại Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Tết vì người nghèo 2020.

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng thiết thực, phong phú và hiệu quả; tăng cường các hoạt động phối hợp hỗ trợ kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa địa phương.

Nâng cao hiệu quả triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, phát triển các hoạt động văn hóa – xã hội; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, phục vụ công tác, sản xuất, đời sống và việc làm cho nhân dân.

3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Phối hợp hiệp thương, thống nhất triển khai các nội dung, chương trình giám sát năm 2020. UBMTTQVN tỉnh chủ trì tổ chức cuộc giám sát về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương, cơ sở (theo Chương trình Phối hợp 1846/CTPH giữa BTT UBMTTQVNTQVN, Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh).

Triển khai các nhiệm vụ về tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; Quy định của Ban Bí thư "Về giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên", góp phần cùng với tỉnh quyết tâm thực hiện quyết liệt công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn.

Phối hợp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là các hoạt động vận động bầu cử, giám sát trước, trong và sau bầu cử, kết quả kiểm phiếu…

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Phối hợp, trao đổi thông tin, quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc; quảng bá các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư, các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tranh thủ, huy động các nguồn lực, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng tại địa phương.

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của thỏa thuận cấp cao 3 tỉnh Quảng Trị-Salavan-Savannakhet giai đoạn 2019-2022. Tổ chức thực hiện các nội dung biên bản ghi nhớ đã ký kết với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 02 tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào); duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình mới về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, “phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới”, các cặp “Bản - Bản” kết nghĩa…

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nhiệm vụ công tác năm.

Tiếp tục thực hiện củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Từng bước hoàn thiện, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tập trung thực hiện ổn định công tác cán bộ, tổ chức, bộ máy Mặt trận các cấp trong tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, các đơn vị hành chính, nhất là cấp thôn, bản, khu phố và cơ sở; xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò các tổ chức thành viên, ủy viên UBMTTQVN các cấp trong phối hợp, triển khai thực hiện các hoạt động, công tác Mặt trận”. Thủy Phương

 

1031 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 191
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 191
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908970