Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Vận hội mới của đất nước, quê hương 

Sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những vận hội mới, thời cơ mới của đất nước. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có cuộc trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh truyền hình tỉnh về kết quả của Đại hội XIII của Đảng. Bản tin Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Phóng viên: Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, tích cực và khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đồng chí cho biết những suy nghĩ của mình về thành công Đại hội XIII của Đảng?

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong diễn văn bế mạc trình bày trước toàn thể Đại hội “Đại hội đã thành công rất tốt đẹp”. Sự đánh giá khái quát này có thể hiểu rộng hơn là Đại hội XIII của Đảng đã thành công trên nhiều phương diện:

Thứ nhất, đó là nội dung văn kiện được Đại hội thông qua, đây là đường lối của Đảng để chỉ đạo công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc với tầm nhìn, định hướng không chỉ cho 5 năm tới mà hướng đến giữa thế kỷ 21, với khát vọng phát huy ý chí sức mạnh của người Việt Nam để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới

Thứ hai, kết quả rất tốt đẹp thể hiện trong công tác nhân sự của Đại hội.

Đại hội XIII có nhiều nét đổi mới, từ công tác chuẩn bị nhân sự rất bài bản, đến quy trình các bước, cách thảo luận, cách chuẩn bị tài liệu về nhân sự rất đầy đủ. Đơn cử như việc tất cả các đoàn đều được nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan tới các nhân sự. Trong đó, gồm đầy đủ tất cả các hồ sơ liên quan đến cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giới thiệu với Đại hội như sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản, xác nhận của cơ quan đơn vị, đảng bộ, chi bộ nơi công tác và bản nhận xét của đảng viên. Điều này giúp cho các đại biểu nắm được thông tin đầy đủ, từ đó có sự lựa chọn sáng suốt.

Không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ về các nhân sự được chuẩn bị, Đại hội còn dành 02 ngày để các đại biểu nghiên cứu và thảo luận về cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Với cách làm công khai, minh bạch, chặt chẽ, các đại biểu có điều kiện rà soát kỹ lưỡng, dân chủ thảo luận để có sự lựa chọn khách quan mà không chịu bất cứ một sức ép nào. Đặc biệt, tinh thần dân chủ còn được thể hiện sinh động qua việc đề cử, giới thiệu.

Đại hội đã bầu một lần đủ 200 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Nhìn chung, Đại hội đã thực hiện theo đúng phương hướng công tác nhân sự mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã đề ra. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao, tiếp tục bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thứ ba, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội rất chu đáo, bài bản, khoa học, có một số điểm mới được bổ sung để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

 Phóng viên: Các văn kiện Đại hội lần này được đánh giá chuẩn bị rất kỹ, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đóng góp ý kiến sâu rộng, qua nhiều kênh. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn chất lượng văn kiện, nhất là không khí thảo luận tại Đại hội?

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhiệt tình tham gia góp ý văn kiện thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, qua các kênh như hội thảo, báo chí, gửi trực tiếp đến Tiểu ban Văn kiện Đại hội. Quảng Trị đã thực hiện góp ý văn kiện Đại hội tại 503 Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, 15 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lấy ý kiến nhân dân qua các kênh báo chí, truyền hình với hàng nghìn lượt ý kiến tham gia... Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn thiện, bổ sung vào các văn kiện.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", các tham luận tại Đại hội XIII của Đảng đã tập trung đánh giá, tổng kết toàn diện thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; các tham luận rất sâu sắc, thẳng thắn và có tính thực tiễn cao, thể hiện quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh ta tham dự Đại hội XIII của Đảng có 20 đại biểu; cùng với chấp hành nghiêm túc quy chế đại hội, đã tham gia rất tích cực các hoạt động tại diễn đàn Đại hội, với nhiều lượt phát biểu ý kiến sôi nổi, tâm huyết, phản ánh tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, đã góp phần vào thành công chung Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phóng viên: Xin chúc mừng đồng chí đã trúng cử và trở thành Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Xin đồng chí cho biết, để chuyển tải kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, các nhiệm vụ, giải pháp nào được Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới?

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:

Bản thân tôi rất vinh dự, tự hào được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tôi nhận thức rằng, kết quả này là nhờ quá trình đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, sự nỗ lực rèn luyện của bản thân và sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, của các địa phương, đơn vị nơi tôi đã và đang công tác, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đối với cá nhân tôi. Điều đó càng nhân lên trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy.

Soi rọi vào văn kiện Đại hội XIII cho thấy, trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dày công nghiên cứu và tiếp thu mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tỉnh đã bám sát các định hướng phát triển của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII đề ra để phát triển địa phương trong nhiệm kỳ này.

Quan điểm phát triển bao trùm của tỉnh là chủ động hội nhập, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tranh thủ cơ hội và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ số để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên; phát huy sức mạnh về truyền thống văn hóa, lịch sử và phẩm chất con người Quảng Trị. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế trên 03 trụ cột chính, đó là công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch, trong đó, nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá phát triển và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây vừa là quan điểm, vừa là hướng đi của tỉnh trong chặng đường phát triển 05 năm tới.

Trong ngày 3/2 vừa rồi, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương để thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân qua nhiều kênh nhằm lan tỏa không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng của Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương, thống nhất ý chí hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ngay những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, với tinh thần quyết tâm cao nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp, để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Quảng Trị, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trước mắt, tỉnh và các cấp, ngành sẽ tập trung chăm lo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết, đồng thời bảo đảm an toàn các mặt cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, nhất là thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid 19, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

148 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 863
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 863
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23077915