Triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và tỉnh nhà nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là dịp để tiếp tục củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định pháp luật về bầu cử, thực sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm, ngày 25/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nội dung công việc cần thực hiện bao gồm: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; Phân chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu; Lập và niêm yết danh sách cử tri; Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND; Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Lập và niêm yết danh sách những người ứng cử và giải quyết khiếu nại tố cáo về người ứng cử; Tổ chức ngày bầu cử; Tổng hợp kết quả bầu cử, bầu cử thêm, bầu cử lại và các công tác sau bầu cử; Công tác phổ biến, tuyên truyền và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử.

UBND tỉnh đề nghị UBMTTQVN các cấp tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cấp mình đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền; các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan đảm bảo nhân lực, vật lực, an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giao Sở Y tế phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên nắm tình hình, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng các phương án kịp thời ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra thời gian trước và trong cuộc bầu cử.

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào chủ nhật, ngày 23/5/2021./. Lê Yên.

168 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 869
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 869
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23076337