Triển khai giải pháp trọng tâm để tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu 

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo 231/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26).

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/5/download-16596965433301883233509.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Triển khai các giải pháp cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm để làm giảm mức độ dễ bị tổn thương, tăng cường sức chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu."><img alt="Triển khai giải pháp trọng tâm để tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_479964941612556288" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/5/download-16596965433301883233509.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Triển khai giải pháp trọng tâm để tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu - Ảnh 1." /></a></div> <p>Triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p cấp b&aacute;ch, c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm để l&agrave;m giảm mức độ dễ bị tổn thương, tăng cường sức chống chịu trước t&aacute;c động của biến đổi kh&iacute; hậu.</p> <p>Th&ocirc;ng b&aacute;o n&ecirc;u r&otilde;: Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng c&aacute;c cơ quan đ&atilde; quyết liệt chỉ đạo triển khai v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiều mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ đ&atilde; đề ra, cả c&ocirc;ng việc trước mắt cũng như c&ocirc;ng việc mang t&iacute;nh l&acirc;u d&agrave;i. Trong đ&oacute;, đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh x&acirc;y dựng dự thảo Đề &aacute;n về những nhiệm vụ, giải ph&aacute;p triển khai kết quả Hội nghị COP26, Chiến lược quốc gia về biến đổi kh&iacute; hậu giai đoạn đến năm 2050, Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm ph&aacute;t thải kh&iacute; cacbon v&agrave; kh&iacute; metan của ng&agrave;nh giao th&ocirc;ng vận tải, Kế hoạch h&agrave;nh động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch h&agrave;nh động giảm ph&aacute;t thải kh&iacute; m&ecirc;-tan đến năm 2030, Kế hoạch h&agrave;nh động của c&aacute;c ng&agrave;nh thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26&hellip; X&acirc;y dựng v&agrave; c&ocirc;ng bố B&aacute;o c&aacute;o tiềm năng năng lượng gi&oacute;, s&oacute;ng ngo&agrave;i khơi tại c&aacute;c v&ugrave;ng biển Việt Nam; đ&atilde; tổ chức triển khai cập nhật Đ&oacute;ng g&oacute;p do quốc gia tự quyết định (NDC) năm 2022; th&agrave;nh lập Nh&oacute;m l&agrave;m việc đ&agrave;m ph&aacute;n về quan hệ đối t&aacute;c chuyển đổi năng lượng c&ocirc;ng bằng, c&ocirc;ng l&yacute; với một số đối t&aacute;c ph&aacute;t triển; r&agrave; so&aacute;t, ho&agrave;n thiện Quy hoạch ph&aacute;t triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2045 ph&ugrave; hợp với xu thế chuyển đổi năng lượng xanh, sạch. Nhiều Bộ, ng&agrave;nh đ&atilde; k&yacute; kết c&aacute;c thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp t&aacute;c, t&iacute;ch cực trao đổi với nhiều tổ chức quốc tế, c&aacute;c định chế t&agrave;i ch&iacute;nh quốc tế để huy động nguồn lực triển khai thực hiện cam kết.</p> <p>C&aacute;c địa phương đ&atilde; t&iacute;ch cực, chủ động v&agrave;o cuộc c&ugrave;ng với Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, bước đầu đ&atilde; nhận thức v&agrave; tổ chức triển khai, qu&aacute;n triệt về c&aacute;c cam kết tại Hội nghị COP26, nhất l&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;, khảo s&aacute;t chuyển đổi năng lượng, l&agrave;m r&otilde; những thế mạnh của địa phương, những nhiệm vụ phải triển khai để ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đ&atilde; h&agrave;nh động ngay với c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển xe điện, điện gi&oacute; ngo&agrave;i khơi, sản xuất hydro xanh, sản xuất năng lượng sinh khối&hellip;</p> <p>C&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng đ&atilde; được tăng cường, đẩy mạnh, n&acirc;ng cao hiệu quả, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức, tr&aacute;ch nhiệm; đồng thời khuyến kh&iacute;ch, động vi&ecirc;n, tạo động lực, truyền cảm hứng cho cả hệ thống ch&iacute;nh trị, c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương, doanh nghiệp v&agrave; người d&acirc;n về ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu.</p> <h2>6 quan điểm triển khai</h2> <p>Để quyết t&acirc;m thực hiện mục ti&ecirc;u ph&aacute;t thải r&ograve;ng bằng &quot;0&quot; v&agrave;o năm 2050. Ban chỉ đạo đ&atilde; thống nhất bổ sung, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c quan điểm, chủ trương để triển khai c&aacute;c nhiệm vụ, giải ph&aacute;p thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26:</p> <p><em>Thứ nhất</em>, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu v&agrave; thực hiện mục ti&ecirc;u ph&aacute;t thải r&ograve;ng bằng &quot;0&quot; l&agrave; cơ hội để ph&aacute;t triển bền vững, ưu ti&ecirc;n trong c&aacute;c quyết s&aacute;ch ph&aacute;t triển, ti&ecirc;u chuẩn đạo đức của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, doanh nghiệp v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p><em>Thứ hai,</em>&nbsp;ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu được thực hiện tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc c&ocirc;ng l&yacute;, c&ocirc;ng bằng, với c&aacute;ch tiếp cận to&agrave;n cầu v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n; dựa tr&ecirc;n thể chế đồng bộ, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật hiệu lực v&agrave; hiệu quả, khoa học, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; đổi mới s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t huy nội lực v&agrave; hợp t&aacute;c quốc tế.</p> <p><em>Thứ ba</em>, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mọi người d&acirc;n. Nh&agrave; nước đ&oacute;ng vai tr&ograve; kiến tạo, dẫn dắt; người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp đ&oacute;ng vai tr&ograve; trung t&acirc;m v&agrave; l&agrave; chủ thể thực hiện c&ugrave;ng với sự tham gia hiệu quả của c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội.</p> <p><em>Thứ tư</em>, triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p cấp b&aacute;ch, c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm để l&agrave;m giảm mức độ dễ bị tổn thương, tăng cường sức chống chịu trước t&aacute;c động của biến đổi kh&iacute; hậu; ưu ti&ecirc;n cao nhất bảo đảm an to&agrave;n, sinh kế cho người d&acirc;n ở những v&ugrave;ng c&oacute; nguy cơ bị ảnh hưởng nặng; tập trung ph&aacute;t triển hạ tầng ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, chuyển dịch năng lượng dựa tr&ecirc;n tiềm năng, lợi thế của v&ugrave;ng, miền.</p> <p><em>Thứ năm</em>, tập trung nguồn lực cho ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, ph&aacute;t triển c&aacute;c cơ chế t&agrave;i ch&iacute;nh, thị trường cacbon, th&uacute;c đẩy chuyển dịch đầu tư cho ph&aacute;t triển kinh tế &iacute;t ph&aacute;t thải; tăng cường hợp t&aacute;c c&ocirc;ng tư, ph&aacute;t huy nguồn lực của Nh&agrave; nước để th&uacute;c đẩy, k&iacute;ch hoạt việc thu h&uacute;t c&aacute;c nguồn lực của tổ chức, doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n, nguồn lực quốc tế tr&ecirc;n cơ sở b&igrave;nh đẳng, hợp t&aacute;c, c&ugrave;ng c&oacute; lợi.</p> <p><em>Thứ s&aacute;u</em>, thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ng&agrave;y c&agrave;ng cao gắn với t&iacute;ch cực, chủ động hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng, thực chất, hiệu quả; giữ vững ổn định kinh tế vĩ m&ocirc;, kiểm so&aacute;t lạm ph&aacute;t v&agrave; bảo đảm c&aacute;c c&acirc;n đối lớn của nền kinh tế.</p> <p>Với quan điểm tr&ecirc;n, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u trọng t&acirc;m. Cụ thể, về ho&agrave;n thiện thể chế, cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, Ban Chỉ đạo y&ecirc;u cầu Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tổng hợp, theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện Đề &aacute;n về những nhiệm vụ, giải ph&aacute;p triển khai kết quả COP26 của c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, cơ quan, kịp thời b&aacute;o c&aacute;o Ban Chỉ đạo những vấn đề ph&aacute;t sinh.</p> <p>Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh chủ tr&igrave;, phối hợp với Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường khẩn trương tr&igrave;nh cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt Đề &aacute;n ph&aacute;t triển thị trường cacbon tại Việt Nam theo quy định của Luật Bảo vệ m&ocirc;i trường năm 2020; đề xuất lộ tr&igrave;nh &aacute;p dụng thuế cacbon, c&aacute;c loại thuế khuyến kh&iacute;ch sử dụng năng lượng sạch.</p> <p>Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ đề xuất ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch ph&aacute;t triển, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chuyển đổi năng lượng; đề xuất giao nhiệm vụ cho c&aacute;c doanh nghiệp nghi&ecirc;n cứu, sản xuất c&aacute;c trang thiết bị phục vụ chuyển đổi năng lượng, giảm ph&aacute;t thải kh&iacute; nh&agrave; k&iacute;nh.</p> <p>Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh chuyển đổi số phục vụ ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, trong đ&oacute; c&oacute; ph&aacute;t triển xanh.</p> <h2>Khuyến kh&iacute;ch chuyển đổi xanh, chuyển đổi số</h2> <p>Ban Chỉ đạo y&ecirc;u cầu Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh để khuyến kh&iacute;ch, thu h&uacute;t c&aacute;c doanh nghiệp ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.</p> <p>C&aacute;c Bộ: C&ocirc;ng Thương, Giao th&ocirc;ng vận tải, N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, X&acirc;y dựng theo chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước được giao ban h&agrave;nh c&aacute;c hướng dẫn chi tiết về kiểm k&ecirc; kh&iacute; nh&agrave; k&iacute;nh, đo đạc - b&aacute;o c&aacute;o - thẩm định giảm nhẹ ph&aacute;t thải kh&iacute; nh&agrave; k&iacute;nh đảm bảo nội dung, tiến độ theo đ&uacute;ng quy định về ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu tại Luật Bảo vệ m&ocirc;i trường năm 2020, Nghị định quy định giảm nhẹ ph&aacute;t thải kh&iacute; nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; bảo vệ tầng &ocirc;-d&ocirc;n.</p> <p>Về tổ chức Hội nghị đối thoại với c&aacute;c đối t&aacute;c ph&aacute;t triển, Ban Chỉ đạo thống nhất nội dung Đề &aacute;n tổ chức Hội nghị đối thoại hợp t&aacute;c với c&aacute;c đối t&aacute;c ph&aacute;t triển về triển khai thực hiện mục ti&ecirc;u đạt ph&aacute;t thải r&ograve;ng bằng &quot;0&quot; v&agrave; chuyển đổi năng lượng như đề xuất của Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường. C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh triển khai thực hiện nhiệm vụ theo ph&acirc;n c&ocirc;ng tại Đề &aacute;n, trong đ&oacute; ch&uacute; &yacute; n&ecirc;u bật những kết quả đ&atilde; thực hiện, đồng thời n&ecirc;u r&otilde; nhu cầu hỗ trợ cụ thể của mỗi Bộ, ng&agrave;nh để thực hiện c&aacute;c cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Đề xuất y&ecirc;u cầu hợp t&aacute;c với c&aacute;c tổ chức quốc tế, đối t&aacute;c ph&aacute;t triển để tiến tới k&yacute; kết c&aacute;c thỏa thuận hợp t&aacute;c cụ thể.</p> <p>Về đ&agrave;m ph&aacute;n Quan hệ đối t&aacute;c chuyển đổi năng lượng c&ocirc;ng bằng, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng &yacute; với những nội dung ch&iacute;nh về Quan hệ đối t&aacute;c chuyển đổi năng lượng c&ocirc;ng bằng với c&aacute;c đối t&aacute;c. Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, Bộ Ngoại giao khẩn trương ho&agrave;n thiện kế hoạch đ&agrave;m ph&aacute;n với c&aacute;c đối t&aacute;c, đảm bảo t&iacute;nh c&ocirc;ng bằng, c&ocirc;ng l&yacute;, khả thi, ph&ugrave; hợp với điều kiện ph&aacute;t triển của đất nước v&agrave; xu thế ph&aacute;t triển của thế giới; ph&aacute;t huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội v&agrave; h&oacute;a giải những th&aacute;ch thức một c&aacute;ch hiệu quả nhất.&nbsp;</p> <p>C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan khẩn trương x&acirc;y dựng, ho&agrave;n th&agrave;nh trước ng&agrave;y 15/8/2022 c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về chuyển đổi c&ocirc;ng bằng, c&ocirc;ng l&yacute; trong ng&agrave;nh, lĩnh vực quản l&yacute; nh&agrave; nước được giao, bao gồm: Chuyển đổi c&ocirc;ng bằng trong khai th&aacute;c, chế biến nhi&ecirc;n liệu h&oacute;a thạch; chuyển đổi c&ocirc;ng bằng trong sản xuất điện (Bộ C&ocirc;ng Thương); chuyển đổi c&ocirc;ng bằng trong lĩnh vực giao th&ocirc;ng vận tải (Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải); chuyển đổi c&ocirc;ng bằng trong lĩnh vực x&acirc;y dựng v&agrave; quản l&yacute; t&ograve;a nh&agrave; (Bộ X&acirc;y dựng); chuyển đổi c&ocirc;ng bằng trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thủy sản (Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n); t&aacute;c động của qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi năng lượng tới an sinh, x&atilde; hội v&agrave; việc l&agrave;m (Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội); t&aacute;c động của qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi năng lượng tới c&aacute;c doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư).</p> <p>Về thực hiện c&aacute;c cam kết kh&aacute;c của Việt Nam tại COP26, Bộ C&ocirc;ng Thương ho&agrave;n th&agrave;nh Kế hoạch thực hiện Tuy&ecirc;n bố về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, b&aacute;o c&aacute;o tại phi&ecirc;n họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.</p> <p>Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh Kế hoạch thực hiện Tuy&ecirc;n bố Glasgow của c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo về rừng v&agrave; sử dụng đất, b&aacute;o c&aacute;o tại phi&ecirc;n họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.</p> <p>Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh khẩn trương cập nhật Đ&oacute;ng g&oacute;p do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, bổ sung những điểm mới, nỗ lực của Việt Nam thực hiện cam kết đ&atilde; đưa ra tại Hội nghị COP26, ho&agrave;n th&agrave;nh trong th&aacute;ng 9/2022.</p> <h3>Bảo đảm gi&aacute; mua b&aacute;n điện hợp l&yacute;</h3> <p>Ban chỉ đạo cũng y&ecirc;u cầu Bộ C&ocirc;ng Thương chủ tr&igrave;, phối hợp với Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;c Bộ li&ecirc;n quan tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o cấp c&oacute; thẩm quyền về những bất cập, đề xuất sửa đổi c&aacute;c quy định hiện h&agrave;nh tạo th&ocirc;ng tho&aacute;ng cho c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t triển năng lượng t&aacute;i tạo theo đ&uacute;ng chủ trương của Đảng v&agrave; định hướng chiến lược ph&aacute;t triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nh&igrave;n đến năm 2045; nghi&ecirc;n cứu việc ban h&agrave;nh Nghị quyết của Ch&iacute;nh phủ về hoạt động đo gi&oacute;, quan trắc, điều tra, khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường tr&ecirc;n biển phục vụ lập c&aacute;c dự &aacute;n điện gi&oacute; c&oacute; t&iacute;nh cấp b&aacute;ch tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo quốc ph&ograve;ng, an ninh v&agrave; g&oacute;p phần thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26.</p> <p>Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tiếp tục nghi&ecirc;n cứu khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; tổng thể về tiềm năng năng lượng gi&oacute; tại c&aacute;c v&ugrave;ng biển v&agrave; đất liền tr&ecirc;n phạm vi cả nước.</p> <p>Bộ C&ocirc;ng Thương chủ tr&igrave; phối hợp với Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c Bộ li&ecirc;n quan nghi&ecirc;n cứu, ban h&agrave;nh theo thẩm quyền cơ chế x&aacute;c định gi&aacute; b&aacute;n điện gi&oacute; v&agrave; điện mặt trời thực hiện theo cơ chế thị trường, cạnh tranh l&agrave;nh mạnh, bảo đảm gi&aacute; mua b&aacute;n điện hợp l&yacute; theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật điện lực, ph&aacute;p luật gi&aacute; v&agrave; ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan; nghi&ecirc;n cứu ban h&agrave;nh cơ chế mua b&aacute;n điện trực tiếp (DPPA).</p> <p>Bộ Nội vụ chủ tr&igrave; phối hợp với Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan đề xuất phương &aacute;n tăng cường đội ngũ c&aacute;n bộ cho lĩnh vực ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu ở c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, theo hướng cơ cấu lại v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, đảm bảo kh&ocirc;ng tăng tổng bi&ecirc;n chế&hellip;</p> <p style="text-align:right"><strong>Vũ Phương Nhi</strong></p>

54 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 277
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 277
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53777042