Triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật B1 năm 2021 

Nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính Phủ và triển khai các hoạt động nâng chỉ số tuân thủ pháp luật B1 năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 702/BTP-QLXLLVPHC&TDTHPL, ngày 15/3/2021; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1264/UBND-NC, ngày 8/4/2021 về việc triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021.

Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung chủ yếu như: (i) Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí,lệ phí thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; (ii) Rà soát, lập danh mục các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh có nội dung quy định chưa rõ, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa khả thi để điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; (iii) Công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành;(iv) Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn, tăng cường các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; (v) Chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và phản hồi thông tin trả lời rõ ràng các nội dung mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; (vi) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; (vii) Tăng cường ứng dụn công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; (viii) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật B1 theo quy định, báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo năm.

Trước đó, ngày 5/02/2021, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND nhằm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021. Việc thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này là một trong những hoạt động sẽ góp phần tích cực nhằm nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật B1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Cao Sơn – VPTU 

56 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 744
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 744
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29621771