TRÍ THỨC QUẢNG TRỊ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG 

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại hội Đảng các cấp lần này tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: Có thể nói, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: Đó là nền kinh tế - xã hội nước ta tuy đã có bước phát triển nhưng chưa thực sự vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa phát huy đầy đủ giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam. Tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, gây mất ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số yếu kém, bất cập. Trong khi đó, việc nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường... đang là những thách thức rất lớn đối với nước ta. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng…Chính vì vậy, đại hội đảng bộ các cấp sẽ có phải quán triệt quan điểm: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng; Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài; Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Với vai trò và vị trí là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức; là nguồn lực đặc biệt quan trọng của địa phương thiết nghĩ đội ngũ trí thức Quảng Trị ít nhất phải góp phần làm tốt hai công việc sau đây:

Thứ nhất, là tham gia ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (gọi chung là “văn kiện”)

Có thể khẳng định rằng: Văn kiện là vấn đề trung tâm của mỗi đại hội; thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hơn ai hết, đội ngũ trí thức là những người có kiến thức rộng, am hiểu thực tiễn sẽ phát huy vai trò tư vấn và phản biện xã hội sẽ góp phần cùng với cấp ủy Đảng các cấp bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng và tình hình thực tế để đánh giá và bàn định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Thảo luận, để đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn  kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp không chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá thành công đại hội mà là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Để làm được điều đó, đội ngũ trí thức Quảng Trị với trách nhiệm và quyền lợi của mình hãy dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu các dự thảo và các tài liệu liên quan; đồng thời thông qua quần chúng nhân dân trên địa bàn nơi cư trú, nơi công tác …nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ nhất là những vấn đề đã được văn kiện thể hiện để ý kiến của mình vừa có hàm lượng khoa học cao vừa mang tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống đang đặt ra. Thông qua hoạt động này sẽ góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong đội ngũ trí thức; tin tưởng tuyết đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; góp phần xây dựng đưa Quảng Trị trở thành tỉnh khá vào năm 2025.

Vấn đề thứ hai không kém phần quan trọng trí thức là người tiên phong đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Con đường của trí thức là từ “tri” đến “hành” và “tri hành hợp nhất”. Cái biết “năng lực nghiên cứu, sáng tạo” phải đem phụng sự cuộc đời. Bởi vậy, khi đã có chủ trương, hướng đi đúng phải hành động ngay; không những là hành động cá nhân mà mỗi trí thức phải là vệ tinh dẫn dắt cộng đồng biến quyết tâm chính trị được bàn định tại đại hội Đảng thành hiện thực trong đời sống nhân dân.

Nhìn lại 10 năm (2011-2019)  vừa qua Liên hiệp Hội đã tập hợp nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý, khoa học, công nghệ tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên 50 dự án/đề án qui hoạch, phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh và các ngành, địa phương; 30 đề án qui hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn tỉnh . Trong đó có một số đề án/dự án như: Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch Xây dựng Vùng tỉnh Quảng Trị; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030; Qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch phân vùng chức năng vùng Bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021; Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đông Hà đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, giai đoạn 2; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Địa chí Quảng Trị...

Hi vọng rằng, phát huy kết quả này, trong thời gian tới đội ngũ trí thức Quảng Trị trong ngôi nhà chung Liên hiệp hội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trí Ánh

196 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 195
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 195
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20931590