Tỉnh Quảng Trị triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị 

Thực tế lịch sử cho thấy ngay từ khi Đảng ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu khách quan, Đảng ta luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ Nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, ngày 25/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nghị quyết 35 đã đáp ứng đúng và trúng yêu cầu của thực tiễn, đang từng bước được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân được đặc biệt coi trọng.

Trong quá trình triển khai, để Nghị quyết 35-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các cấp ủy Đảng của tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, chủ động:

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW cho cán bộ, đảng viên từ cấp tỉnh tới tận cơ sở.

Thứ hai, gắn triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW với các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị.

Thứ ba, đưa Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW thành nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2020 đối với các chi bộ đảng trong toàn tỉnh.

Thứ tư, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Cụ thể: đổi mới về nội dung và hình thức giáo dục lý luận chính trị hè hàng năm cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục trong toàn tỉnh theo hướng: bố trí thời gian, báo cáo viên truyền đạt các nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW và cập nhật lý luận, kiến thức mới cho cán bộ, giáo viên; Lồng ghép nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW vào nội dung các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 3, 4, 5; các hội nghị, tài liệu thông tin định kỳ cho đội ngũ cán bộ cao, trung cấp; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; hội viên Câu lạc bộ Đường 9; các hội nghị chuyên đề do các cấp, các ngành tổ chức...

Thứ năm, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua đội ngũ đoàn viên, hội viên các đoàn thể, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên internet và mạng xã hội…Nổi bật có đợt truyền thông văn hóa sử dụng mạng xã hội đối với đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh với khẩu hiệu “Hãy thông minh khi sử dụng các thiết bị thông minh” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Phong phối hợp với BTV huyện đoàn và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện thực hiện; việc thành lập các Câu lạc bộ Lý luận trẻ và tổ chức diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tổ chức các chương trình truyền thông của Tỉnh đoàn; việc tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học của Công an tỉnh; việc duy trì các chuyên trang, chuyên mục “Vấn đề hôm nay”, Diễn đàn cuối tuần”, “Phòng, chống diễn biến hòa bình” của Báo Quảng Trị; các chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “An ninh Quảng Trị”,“Đại đoàn kếtcủa Đài PT-TH Quảng Trị; chuyên mục “An ninh Quảng Trị”, “Vì nước quên thân vì dân phục vụ” của Công an tỉnh... đã phát huy tác dụng tích cực trong nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin thực hiện các chuyên mục, đăng tải các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường chuyên mục “người tốt, việc tốt”, nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường viết các tin bài cảnh báo về các âm mưu, thủ đoạn các thế lực sử dụng trong chiến lược “diễn biến hòa bình”; Tổ chức tuyên truyền, định hướng thông tin trên các website, fanpage, facebook để chia sẻ thông tin chính thống, định hướng trước các vụ việc xảy ra trên địa bàn, tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng.

Dự báo, thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội sẽ lợi dụng tình hình dịch bệnh, việc diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, những hoạt động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông… để gia tăng hoạt động xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng, vì vậy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW tiếp tục là đòi hỏi bức thiết đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Các cơ quan chức năng cần chủ động dự báo, nhận diện tình hình, kịp thời định hướng thông tin; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi viết, phát tán thông tin nhạy cảm, phức tạp về chính trị, những luận điệu sai trái trên mạng xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Hằng Nga

783 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 188
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 188
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908570