Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đến ngày 30/6/2021, tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 489 lớp (16 lớp cán bộ chủ chốt, 279 lớp xã, phường, thị trấn và 194 lớp các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp) và hơn 46.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 96,6%.

Điểm mới trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là lần đầu tiên 100% cán bộ chủ chốt cấp huyện được tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 14 điểm cầu trên toàn tỉnh. Bên cạnh việc kết nối đường truyền trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã, một số địa phương, đơn vị đã kết nối đường truyền theo ngành dọc: Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh kết nối đường truyền từ Quân khu 4; huyện Cam Lộ: phòng Giáo dục và Đào tạo kết nối đường truyền đến tận điểm cầu các trường học trong toàn huyện để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham gia học tập, nghiên cứu. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các cấp ủy cơ sở diễn ra trong bối cảnh tỉnh nhà đang tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vì vậy để đảm bảo vừa hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra vừa thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Chính phủ một số địa phương, đơn vị đã có những cách làm mới phù hợp với tình hình như tổ chức học tập theo từng chi bộ nhỏ, cán bộ, đảng viên được viết bài thu hoạch tại nhà... Các chuyên đề của Báo cáo viên Trung ương được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập lại những nội dung trọng tâm, ngắn gọn, dễ tiếp thu, phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên ở cơ sở gửi đến các đảng bộ trực thuộc (qua Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn cấp ủy cấp huyện) phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch nghị quyết.

Kết quả bài đánh giá bài thu hoạch lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh có 161/195 bài đạt loại xuất sắc (từ 85 đến 100 điểm) (chiếm 82%); 34/195 bài đạt yêu cầu (từ 60 đến 84 điểm) (chiếm 18%), không có bài không đạt yêu cầu.  Kết quả đánh giá bài thu hoạch của cán bộ chủ chốt cấp huyện đều đảm bảo chất lượng tốt với trên 90% bài thu hoạch được đánh giá xuất sắc và đạt yêu cầu. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Gio Linh đã thành lập tổ chấm, đánh giá chất lượng bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Kết quả trên cho thấy, quá trình được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc tiếp thu, có sự nghiên cứu, phân tích các nội dung chuyên đề nên đa số các bài thu hoạch đạt chất lượng cao. Đa số cán bộ, đảng viên nắm được đầy đủ nội dung chủ đề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xác định đúng, đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực được thể hiện trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã đưa ra được những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả mà bản thân quan tâm trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong việc nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiều đồng chí đã đưa ra những giải pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, nguồn lực của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngay sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy các cấp căn cứ chương trình hành động đã xây dựng, chỉ đạo đối chiếu, rà soát với các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi đầy đủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”. Đến nay, có 05 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang tiến hành thảo luận, lấy ý kiến của tập thể cấp ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Có thể nói, đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có những thuận lợi cơ bản: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách cụ thể chi tiết, tạo thuận lợi cho cấp ủy Đảng các cấp trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Báo cáo viên tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII, những người trực tiếp tham gia các nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nên đảm bảo truyền tải được đầy đủ, chính xác, sâu sắc nhất các tư tưởng, quan điểm được thể hiện trong Nghị quyết. Tài liệu học tập được cấp phát kịp thời, đa dạng về thể loại phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến tiến độ đề ra, cũng như hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Một số địa phương, đơn vị chưa được kết nối đường truyền trực tuyến đến cơ sở. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh) chưa thực sự nghiêm túc trong Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, như tham gia chưa đẩy đủ, ra về giữa giờ không có lý do, sao chép bài thu hoạch,….   

Thời gian tới, cấp ủy các cấp cần nhanh chóng hoàn thiện, ban hành chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, góp phần biến những quyết định của đại hội đảng các cấp thành những kết quả thiết thực trong thực tiễn đời sống, góp phần xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững. Châu Minh

200 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1003
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1003
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32777589