Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI  

Thực hiện Chương trình hành động số 26 - CTHĐ/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”, Kết luận số 60-KL/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”, ngày 13/9/32017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 63 –KH/TU về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)”.

Thực hiện Kế hoạch này, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt của địa phương, đơn vị mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả.

Đến ngày 30/11/2017 toàn tỉnh đã tổ chức được 330 lớp (16 lớp chủ chốt, 236 lớp xã, phường, thị trấn và  96 lớp trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp do cấp huyện tổ chức) với hơn 47.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ trên 97%.

 Nội dung học tập quán triệt tập trung chủ yếu vào Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị “về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến năm 2025”; Nghị quyết số 04- NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Kết luận số 60-KL/TU, ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU, ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị “về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát  triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Nhìn chung, Cấp ủy Đảng các cấp nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải thực hiện nên đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, phân công báo cáo viên phụ trách lĩnh vực cụ thể báo cáo và tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt kịp thời. Đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), nên đã tham gia học tập, quán triệt với tâm thế chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao.

Tuy nhiên ở một số cấp ủy cơ sở vẫn còn chưa nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) nên việc xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, quán triệt còn chậm so với kế hoạch của tỉnh, huyện đề ra. Ở một số đơn vị, việc kiểm tra, nắm tình hình nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết thiếu chặt chẽ, báo cáo kết quả cấp trên chưa kịp thời, cụ thể; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra. Châu Minh

2514 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 561
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 561
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68805618