TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA 

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 15 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 01 đảng bộ khối; 03 đảng bộ trong lực lượng vũ trang, 01 đảng bộ doanh nghiệp được giao một số quyền cấp trên cơ sở), giảm 01 đảng bộ so với cùng kỳ năm 2019 do sáp nhập 2 Đảng bộ Khối; có 503 tổ chức cơ sở đảng (254 đảng bộ cơ sở; 249 chi bộ cơ sở), giảm 49 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) so với cùng kỳ năm 2019 (lý do: sắp xếp tổ chức bộ máy); 26 đảng bộ bộ phận, 2.160 chi bộ trực thuộc (trong đó có 117 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận). Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 46.995 đồng chí (tăng 6.500 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành hành Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 35-QĐ/TU, ngày 10/12/2019 “Tiêu chuẩn chức danh và công tác nhân sự đại hội các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025”; đồng thời chỉ đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ cụ thể hoá các văn bản của cấp trên thành các hướng dẫn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chỉ đạo ban thường vụ các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp mình; tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Trung ương, của Tỉnh về công tác đại hội đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cơ sở; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản đến tận cán bộ, đảng viên, kết hợp tuyên truyền trong nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác đại hội đảng; lựa chọn từ 01 đến 05 TCCSĐ đại diện cho các loại hình để chỉ đạo đại hội điểm và thí điểm. Thành lập các Tổ công tác do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn chỉ đạo đại hội tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện và cấp cơ sở và chọn 02 đảng bộ trực thuộc để tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện chỉ đạo các đồng chí UVTV cấp ủy phụ trách địa bàn, các đồng chí huyện uỷ viên phụ trách TCCSĐ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đơn vị phụ trách, nhất là các đảng bộ khó khăn về nhân sự, đảng bộ được chọn đại hội điểm, thí điểm, các đảng bộ mới thành lập sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị” và Nghi quyết số 18, 19 ngày 18/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thành lập các tổ công tác, tổ chỉ đạo, tổ thẩm định của huyện, các đoàn kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định công tác chuẩn bị đại hội; họp giao ban với các tổ để nghe phản ánh tình hình chuẩn bị đại hội, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, giúp cơ sở chuẩn bị tốt hơn về nội dung báo cáo chính trị và quy trình công tác nhân sự.

Trong quá trình thực hiện, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đối với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc để công tác đại hội được an toàn, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Đại hội đảng bộ cấp cơ sở được triển khai tích cực, đạt 75,99%

Đã có 35 đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó: thực hiện đại hội điểm: 24 TCCSĐ (14 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở); thực hiện đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy: 03 TCCSĐ; thực hiện cả hai nội dung (đại hội điểm và thí điểm): 08 TCCSĐ[1].

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng đến nay công tác tổ chức đại hội cơ bản diễn ra theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động, tăng cường đôn đốc lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trong việc tổ chức đại hội. Tính đến ngày 12/6/2020, có 384/504 TCCSĐ[2] đã hoàn thành công tác đại hội, đạt 76,1%, trong đó đảng bộ cơ sở là 182, chi bộ cơ sở là 201. Hiện nay đã có 04 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là Quân sự, Cồn Cỏ, Đông Hà, Hướng Hóa, Hải Lăng đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở, 10 đảng bộ còn lại bình quân đạt trên 65%; có 65 đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội đại biểu.

Đối với những đơn vị được chọn đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy đã thực hiện tốt các yêu cầu đề ra và tổ chức thành công đại hội, đặc biệt là các đảng bộ được chọn thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt các yêu cầu của Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số điểm về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy”. Tại các đại hội bầu trực tiếp bí thư, nhân sự trúng cử đều đúng với phương án chuẩn bị, nhân sự đại hội giới thiệu, bầu một lần đủ số lượng theo quy định. Các đồng chí trúng cử bí thư cấp ủy với số phiếu bầu đạt cao từ 96% trở lên, trong đó có 5/9 đồng chí đạt 100%.

Nhìn chung, đại hội cấp cơ sở đã được ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, thể hiện tinh thần, không khí của sự kiện chính trị quan trọng đối với từng TCCSĐ. Đại hội đã phát huy dân chủ, huy động được trí tuệ tập thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào việc chuẩn bị và tham gia xây dựng các báo cáo trình đại hội thông qua việc tổ chức cho toàn thể đảng viên tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghỉ hưu trên địa bàn và tranh thủ được ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn cấp trên trong xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Những TCCSĐ đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên; ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được bầu tại đại hội và tại hội nghị cấp ủy lần thứ nhất tổ chức trong tiến trình đại hội đều đúng theo đề án. Tỉ lệ cấp uỷ viên nữ, trẻ tuổi, mới tham gia cấp uỷ lần đầu, cấp uỷ viên là người dân tộc thiểu số có sự phấn đấu, nhiều đơn vị đạt khá. Các TCCSĐ đều thực hiện đúng quy định về bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra có số dư. Việc ứng cử, đề cử trong đại hội thực hiện tốt, thể hiện tinh thần tự nguyện, tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước đại hội. Hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp uỷ, ủy viên thường vụ, ủy ban kiểm tra. Số cấp uỷ viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trung cấp, cao cấp về lý luận chính trị tăng so với nhiệm kỳ trước. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo quyết định phân bổ đại biểu. Việc kiểm phiếu ở các đại hội đảng bộ cơ sở có đông đảng viên, nhất là đối với các xã, phường, thị trấn phần lớn đều được thực hiện bằng máy tính.

Cùng với việc chỉ đạo làm tốt công tác nhân sự tại đại hội, nhiều địa phương đã tiến hành chỉ định các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện tham gia cấp ủy, ban thường vụ, giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc chỉ định này một phần khắc phục những hạn chế, khó khăn về nhân sự ở cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố TCCSĐ, đồng thời góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn cho cán bộ cấp huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.        

Công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện cơ bản hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra

Để đảm bảo tiến độ và yêu cầu theo Kế hoạch số 141-KH/TU của Tỉnh ủy đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các nội dung đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 02 đảng bộ trực thuộc tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đối với các đơn vị tiếp theo, trong đó chọn 01 đảng bộ đại diện cho khối huyện, thị, thành phố (Đảng bộ thành phố Đông Hà) và 01 đảng bộ đại diện cho khối cơ quan (Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy nhanh tiến độ đại hội; tập trung xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở như đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng đại hội đảng cấp huyện; tiến hành các bước về quy trình nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025[3]. Một số địa phương có thay đổi nhân sự bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đông Hà, Hải Lăng, Gio Linh), nhân sự  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đakrông) đang tích cực tiến hành các bước quy trình nhân sự và hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét để kiện toàn[4].

Ngoài công tác chuẩn bị về nhân sự, việc chuẩn bị văn kiện đại hội được các đơn vị hoàn chỉnh: Đến nay, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành lấy ý kiến tham gia của đảng bộ, chi bộ cơ sở, ý kiến tham gia của các phòng, ban cấp huyện, ý kiến tham gia của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ và ý kiến của các ban, ngành cấp tỉnh (dự thảo lần thứ 4). Nhìn chung, dự thảo Báo cáo chính trị của các đơn vị được xây dựng công phu, khoa học, bố cục, dung lượng hợp lý; nội dung báo cáo cơ bản đã đánh giá cơ bản đúng tình hình thực hiện nghị quyết của địa phương, đơn vị, đưa ra những chủ trương, giải pháp lớn để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có tính đến năm 2030.

Thực hiện Công văn số 2191-CV/TU, ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện một số nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025”, đến nay, các đơn vị đã đăng ký lịch duyệt đại hội đảng bộ cấp huyện và chuẩn bị các tài liệu liên quan để trình để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt đại hội, có 02 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt đại hội (Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ BĐBP tỉnh). Riêng đối với 02 đảng bộ được chọn đại hội điểm (Thành phố Đông Hà và Bộ đội Biên phòng tỉnh) đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2020 (Đảng bộ thành phố Đông Hà ngày 28, 29, 30/6/2020[5] và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày 08, 09, 10/7/2020).

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được triển khai tích cực

Để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu; quyết định phân bổ đại biểu các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo Tổ văn kiện tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo (lần thứ 4) Báo cáo chính trị; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đội  ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các giai tầng xã hội, chuẩn bị xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương. Tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh (trong tháng 6/2020) và thực hiện quy trình nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh (trong tháng 7/2020). Bên cạnh, đó đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; sắp xếp, điều động cán bộ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành nhằm chuẩn bị trước một bước trong công tác nhân sự.

Một số yêu cầu đặt ra trong thời gian tới

Nhìn chung, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tiến độ tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được triển khai tốt và sẽ hoàn thành trước ngày 30-6. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương, dự kiến công tác đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 31-8, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII dự kiến hoàn thành trước ngày 15/10/2020.

Thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không còn nhiều, trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để cán bộ đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hết sức phòng ngừa, chủ động ngăn chặn, đấu tranh không để các tác động chi phối bởi thông tin độc, xấu, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội.

Cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, thể hiện kết tinh được trí tuệ, tầm nhìn phát triển của đảng bộ địa phương trong thời gian tới. Bên cạnh nhiều vấn đề quan trọng thì công tác nhân sự là công việc hết sức hệ trọng, cần được thực hiện một cách công tâm, khách quan, đúng quy định; không để xảy ra tiêu cực và phải xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức chạy quyền, vận động phiếu bầu. Xây dựng cấp ủy đoàn kết, đặc biệt đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trước đại hội. Cùng với đó, chủ động dự báo được tình hình, vấn đề có thể phát sinh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để xử lý dứt điểm. Hải Yến (tổng hợp)

 

[1] Hiện nay, theo báo cáo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện Quy định của Quân ủy Trung ương, các tổ chức đảng trong quân đội không thực hiện thí điểm bầu bí thư trực tiếp, nên có 02 tổ chức đảng trực đã đăng không thực hiện nội dung này.

[2] Trong tổng số 504 TCCSĐ bao gồm Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Trị - đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở; giảm 01 TCCSĐ so với tháng 4, lý do: Chi bộ Công ty thương mại dịch vụ Thành Quả trực thuộc Thành ủy Đông Hà có quyết định giải thể ngày 04/5/2020.

[3] Hiện nay một số đơn vị như Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông  việc thực hiện quy trình nhân sự gặp khó khăn và chậm do phải kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

[4] Đ/c Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh được điều động đến công tác tại Sở Kế hoạch và đầu tư; đ/c Phạm Ngọc Minh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng được điều động đến công tác tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; kiện toàn chức danh Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đakrông; kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

[5] Riêng Đảng bộ thành phố Đông Hà hiện đang chậm tiến độ do thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự bí thư vì đ/c bí thư vừa được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016  - 2021.

934 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 333
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 333
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17946825