Tình hình thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành đối với việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã thu hút được hàng trăm dự án đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh có 266 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có 58 dự án; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 208 dự án. Trong 58 dự án tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thì 16 dự án (Khu công nghiệp Nam Đông Hà 2; Khu Công nghiệp Quán Ngang 4; Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá 1; Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo 4; Khu Kinh tế Đông Nam 5 dự án) đã đi vào hoạt động; các dự án còn lại đang trong quá trình triển khai xây dựng. Đối với 208 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế thì 94 dự án đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động; 104 dự án đang triển khai; 06 dự án thuộc diện phải rà soát tiến độ và xem xét chấm dứt dự án; 04 dự án đã có quyết định chấm dứt dự án.

Nhìn chung, số dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động so với tổng số dự án đã được cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư còn ít. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số văn bản quy phạm pháp luật thay đổi khiến việc triển khai thực hiện lúng túng; thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính liên quan như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giấy phép xây dựng,...ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn kéo dài do một số người dân thiếu sự hợp tác với chính quyền, cơ quan chức năng trong thỏa thuận phương án đền bù. Chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Sự phối hợp giữa nhà đầu tư với các tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thiếu chặt chẽ.

Để các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Khẩn trương xây dựng và công bố quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách địa phương hỗ trợ đền bù, di dời, giải phóng mặt bằng...Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan...Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư. Thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án; kịp thời nắm bắt khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Hồng Bốn.

 

72 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 694
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 694
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29622774