Tiếp tục phát huy vai trò của Bản tin Tỉnh ủy trong sinh hoạt chi bộ 

Cùng với báo, tạp chí của Đảng, tài liệu sinh hoạt chi bộ là kênh thông tin chính thống để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên; phục vụ hoạt động của cấp ủy Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau, không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức, không ngừng tăng về số lượng. Giai đoạn từ năm 1989 đến tháng 9/1993, tài liệu Sinh hoạt chi bộ do Trung ương biên soạn được đánh máy sao gửi về các TCCS Đảng phục vụ sinh hoạt định kỳ. Thực hiện chủ trương mở rộng thông tin, đổi mới công tác tư tưởng của Đảng, tháng 10/1993, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức biên soạn, phát hành “Thông báo nội bộ”- Tài liệu Sinh hoạt chi bộ số đầu tiên, xuất bản mỗi tháng một số với số lượng 1.000 bản/tháng, nội dung bao gồm phần tin thế giới, tin trong nước, tin trong tỉnh và được in thành 8 trang rời, khổ 19 x 29cm. Tháng 12/1995, tài liệu được cải tiến một bước in thành cuốn, khổ 13 x 19cm. Đến năm 2009, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho BTV Tỉnh uỷ đổi mới và nâng cao chất lượng, từ số 171 (tháng 4/2009), tên tài liệu được đổi thành “Tài liệu Sinh hoạt chi bộ”, nội dung bao gồm: phần mở đầu, phần tin trong tỉnh, tin trong nước, tin thể giới, văn bản mới và phần tham khảo - trao đổi - góp ý. Đến tháng 3/2018, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương sáp nhập các bản tin, ấn phẩm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thành một bản tin chung, lấy tên “Bản tin Tỉnh ủy” thay thế bản Tài liệu sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành trước đó, trở thành tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Kết cấu Bản tin gồm 5 phần; Tin hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; thông tin chuyên đề - tuyên truyền; tình hình kinh tế - xã hội; nghiên cứu – trao đổi nghiệp vụ; thông tin trong nước, thế giới; văn bản mới. Số lượng phát hành cũng tăng theo thời gian: năm 1996 là 1.600 bản/tháng; năm 2000 là 2.600 bản/tháng; từ 2010-2018 là 3.600 bản/tháng; hiện nay Bản tin được in trên khổ giấy 19cm x 26,5cm, số lượng phát hành định kỳ hằng tháng 5.000 cuốn, gửi tới tất cả các chi bộ trong toàn tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên Trung ương của tỉnh và một số thành phần khác...

Từ khi ra đời đến nay, tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ bản tuân thủ tôn chỉ, mục đích là một bản tin nội bộ Đảng cung cấp đến chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh những thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng, phục vụ sinh hoạt chi bộ. Trong khuôn khổ từ 40- 50 trang, Bản tin luôn giữ vững các chuyên mục, đăng tải đầy đủ, mở rộng nhiều nội dung, các tin, bài trong Bản tin có dung lượng thông tin vừa phải, phù hợp với số đông cán bộ, đảng viên. Nội dung từng số bản tin được định hướng, chọn lọc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tháng, cung cấp nhiều thông tin, nhận định đúng bản chất sự việc, hiện tượng theo quan điểm của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, việc sử dụng tài liệu trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin trong sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ đã sử dụng Bản tin làm tài liệu sinh hoạt chi bộ và là một trong những kênh thông tin chính thống trong phần thông tin thời sự; văn bản, chính sách mới. Các bí thư chi bộ đã lựa chọn những tin, bài quan trọng hoặc trình bày tóm tắt những nội dung chính về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của tỉnh; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một số đảng bộ cơ sở đã chọn lọc các tin, bài trong bản tin để phát trên đài truyền thanh cơ sở, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo Nhân dân. Nhiều đảng viên tích cực theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin được đăng tải trên Bản tin.

Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt Đảng là rất quan trọng. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới, để tiếp tục phát huy vai trò của Bản tin Tỉnh ủy trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Một là, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt Đảng. Phải nhận thức rằng, Bản tin – tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, làm cho buổi sinh hoạt chi bộ phong phú, sinh động hơn, góp phần khắc phục một phần những hạn chế trong tiếp nhận và thụ hưởng thông tin của đảng viên ở cơ sở do không đủ sách báo và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Góp phần định hướng thông tin, khắc phục tình trạng bị nhiễu thông tin, giúp cho cán bộ, đảng viên cơ sở có khả năng nắm bắt đúng bản chất các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra ở địa phương, ngành, ở trong nước và trên thế giới; đồng thời góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Góp phần thực hiện quyền của đảng viên được thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các công việc của Đảng theo qui định Điều lệ Đảng.

Hai là, cấp ủy Đảng phối hợp chỉ đạo công tác cấp phát, quản lý, sử dụng Bản tin một cách hiệu quả; bảo đảm các chi bộ được cấp phát đầy đủ, kịp thời cuốn Bản tin Tỉnh ủy, phục vụ hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ, đáp ứng nhu cầu việc nghiên cứu, đọc, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng Bản tin của các chi bộ.

Ba là, Ban biên tập cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin, bảo đảm nội dung thông tin thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo; tăng cường những thông tin có tính nội bộ, những vấn đề thời sự "nóng" đang diễn ra ở trong tỉnh, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm. Góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hằng Nga

 

688 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 854
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 854
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76562596