TIẾP TỤC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ THAM MƯU, PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY 

Tháng 10 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, trong đó có ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 (1930-2023). Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu mang tính “then chốt” của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng ta.

  93 năm qua, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy luôn phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

   Vinh dự và tự hào tiếp nối các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy các cấp của tỉnh Quảng Trị ngày nay luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Là một ban chuyên môn của Đảng, song văn phòng cấp ủy lại có chức năng, nhiệm vụ có tính đặc thù, giúp cấp ủy điều hành bộ máy của Đảng; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của cấp ủy; tham mưu, tổng hợp và trực tiếp phục vụ cơ quan lãnh đạo cao nhất của một cấp bộ Đảng. Văn phòng là người đầu tiên tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy; cùng các ban Đảng đề xuất chủ trương chỉ đạo và là cơ quan duy nhất thẩm định cuối cùng các chủ trương, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy. Bên cạnh đó, văn phòng cấp ủy còn được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức mọi hoạt động của cấp ủy; là nơi đối ngoại của cấp ủy, tiếp xúc trực tiếp với các đầu mối khi đến cấp ủy. Quá trình công tác cán bộ văn phòng được gần gũi và làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của cấp ủy, là cơ hội để học tập phong cách, tác phong, lề lối làm việc; kinh nghiệm chỉ đạo và giải quyết các vấn đề; phương pháp tư duy; cung cách diễn đạt… và nhiều kiến thức tổng hợp khác; đây thực sự là một trường đại học thực tiễn để cán bộ Văn phòng mau chóng trưởng thành.

Với nhận thức tính đặc thù công việc như vậy mà Văn phòng cấp ủy luôn đặt mình trong trạng thái chủ động, sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong những năm qua, Đảng ủy, công đoàn và cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong đội ngũ cán bộ, công chức; tạo môi trường làm việc dân chủ để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng quy trình công việc; nêu cao tinh thần làm việc tận tụy hết mình, giỏi một việc biết nhiều việc; giữ vững nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; năng động và luôn sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp ủy giao.

Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng có nhiều cố gắng, giúp cấp ủy đa dạng hóa phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác, quy chế làm việc toàn khóa, hàng năm; tham mưu xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng; quan hệ phối hợp tốt với các ban ngành chức năng tham mưu với cấp ủy chuẩn bị và ban hành các quyết định, nghị quyết, chỉ thị; văn bản hóa kịp thời các kết luận của cấp ủy. Đồng thời, làm tốt việc thu thập, nắm bắt và xử lý thông tin; tiếp nhận, phát hành, chuyển giao một khối lượng lớn các văn bản đảm bảo kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải quyết công việc; đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phục vụ chu đáo các chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh; các chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với cơ sở. Các mặt hoạt động tài chính đảng, công nghệ thông tin, hành chính, văn thư, lưu trữ,... có nhiều đổi mới; quy trình nghiệp vụ được cải tiến; chú trọng thẩm tra thể thức, thẩm quyền, kiểm soát chặt chẽ văn bản, không để xảy ra sai sót. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng đạt kết quả tích cực; hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ hơn; hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan đảng trên mạng internet hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng để thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã khâu nối, phối hợp tham mưu phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 11 kỳ hội nghị Tỉnh ủy; 178 cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết các nội dung theo thẩm quyền;  ban hành 05 nghị quyết chuyên đề, 10 kết luận chuyên đề, 33 chỉ thị; 36 quy chế, quy định; 34 kế hoạch, chương trình hành động chuyên đề; 256 thông báo kết luận chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong cơ quan. Xây dựng mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng và các đoàn thể theo đúng quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tận tụy, tâm huyết, sáng tạo trong công việc, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ôn lại truyền thống 93 năm của Văn phòng cấp ủy là dịp để tự hào, thấy được vinh dự nhưng cũng để nhắc nhở cán bộ, đảng viên Văn phòng phải luôn nhận thức sâu sắc rằng: có được thành tích như ngày hôm nay, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đi trước; đặc biệt cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng đã biết kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước đã để lại: đó là lòng trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, đoàn kết gắn bó, chịu đựng mọi gian khổ hy sinh, chia ngọt sẻ bùi, sống có nghĩa, có tình để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng đã giao cho.

Đội ngũ cán bộ Văn phòng ấp ủy cũng cần tự soi vào yêu cầu chung và kiểm nghiệm những việc đã làm, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao khả năng tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đó chính là việc làm có ý nghĩa nhất đối với mỗi cán bộ văn phòng cấp ủy để thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của ngành và xứng đáng với truyền thống "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo", đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trên mọi lĩnh vực, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà sớm đưa Quảng Trị phát triển đi lên, phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và trở thành tỉnh khá vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Nguyễn Khánh Vũ, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy   

    

     

 

506 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 903
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 903
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81571042