Tiếp nối truyền thống vẻ vang, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Ngày 14/10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương;đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến mới trong công tác tổ chức của Đảng và được chọn làm ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong giai đoạn 1930-1945, nhiệm vụ của công tác Tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu xây dựng lực lượng cách mạng và đấu tranh giành chính quyền, chú trọng củng cố, phát triển đảng viên và tổ chức đảng; củng cố, thành lập, phát triển các tổ chức quần chúng cách mạng do Đảng lãnh đạo; kiện toàn bộ máy thống nhất của Đảng; gấp rút đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ quân sự; phát triển và củng cố Mặt trận Việt Minh, xây dựng và củng cố các khu căn cứ địa, xây dựng lực lượng vũ trang chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Trong thời gian ngắn, chỉ từ 50 chi bộ và 200 đảng viên ban đầu, đến tháng 4/1931, Đảng đã có 250 chi bộ và hơn 2400 đảng viên.

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị đã có sự phát triển và lớn mạnh. Ngay từ khi thành lập, Tỉnh ủy Quảng Trị đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng “bám sát cơ sở, bám sát phong trào, đảng viên của Đảng hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân để đề ra các khẩu hiệu đấu tranh phù hợp từ thấp đến cao để lãnh đạo phong trào; tổ chức phát triển thống nhất lực lượng lãnh đạo trong toàn tỉnh”, góp phần lãnh đạo thành công tổng khởi nghĩa giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau cách mạng tháng Tám, ngày 10-11/9/1945 Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh, quyết định các vấn đề xây dựng Đảng, thành lập Trường Cán bộ Việt Minh, cử Ban Chấp hành và tập trung lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thực dân Pháp vi phạm Tạm ước 14/6/1946, thực hiện lời kêu gọi của Trung ương, Hồ Chủ tịch và lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ, hệ thống tổ chức đảng, đảng viên đủ sức phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến ngày hòa bình lập lại.

Sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu phục vụ tiếp quản thủ đô và các vùng giải phóng, xây dựng chính quyền; kiện toàn tổ chức, lề lối làm việc cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể; bố trí lực lượng tập kết ra Bắc; sắp xếp lại bộ máy các cấp, đào tạo, bồi dưỡng và điều chỉnh cán bộ; phục vụ nhiệm vụ ở hai miền Nam Bắc cho đến ngày thống nhất Tổ quốc. Ở miền bắc, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Khu vực Vĩnh Linh tham mưu phục vụ lãnh đạo khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội làm căn cứ cho cách mạng miền Nam chống đế quốc Mỹ, chi viện cho chiến trường Quảng Trị và miền Nam, góp phần vào chiến dịch giải phóng Quảng Trị, khôi phục và phát triển kinh tế, tổ chức đời sống, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Ở miền Nam, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị đã tham mưu phục vụ lãnh đạo cuộc đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ; khôi phục, phát triển lực lượng cách mạng, tạo thế tiến công địch theo tinh thần Đề cương cách mạng miền Nam; đấu tranh chống lại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và đấu tranh đòi thực hiện Hiệp định Pa-ri, cùng cả nước tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc 30/4/1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị tập trung giải quyết cả những vấn đề cấp bách đến những nội dung lâu dài; cả những vấn đề mang tính chất nền tảng đến các lĩnh vực chuyên sâu. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp ở vùng mới giải phóng, thực hiện thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, bầu đại biểu Quốc hội của cả nước; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác; thực hiện các cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Giai đoạn 1976-1989 trong ngôi nhà chung Bình Trị Thiên; ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung củng cố, xây dựng, làm trong sạch tổ chức đảng và tổ chức cách mạng; chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp; kiện toàn, tăng cường ban tổ chức các cấp, phòng tổ chức các ngành. Giai đoạn này, kinh tế đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặt ra yêu cầu đổi mới để đi lên, nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức, làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng theo Chỉ thị số 21của Ban Bí thư, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa VI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”. Hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể được kiện toàn, công tác cán bộ được chú trọng, giảm biên chế theo Quyết định số 227 của Hội đồng Bộ trưởng, công tác phát triển đảng viên được quan tâm theo hướng trẻ hóa đội ngũ.

Sau ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại (1989), ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy các cấp làm tốt công tác cán bộ, đưa bộ máy sớm đi vào hoạt động có hiệu quả; tham mưu thành lập ban xây dựng Đảng cấp huyện; phục vụ đại hội Đảng 2 cấp, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp, công tác bảo vệ đảng vừa phải tập trung đấu tranh với các thế lực thù địch, vừa phải tiếp tục giải quyết khiếu tố, khiếu nại số đảng viên có lịch sử chính trị chưa rõ ràng. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tập trung thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng với những kết quả nổi bật sau:

- Kịp thời tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 02/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Chương trình hành động số 61-CTr/TU, ngày 05/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị. Qua đó, làm cơ sở cho cấp ủy các cấp trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, nhất là những việc trọng tâm, trọng điểm.

- Về tổ chức bộ máy, đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế; trong đó, giai đoạn 2022- 2026 biên chế công chức giảm 5.67%; viên chức giảm 26,3%, góp phần giảm chi tiêu thường xuyên, tăng hệ số lương cơ bản (01/7/2023), tăng đầu tư phát triển.

- Về công tác cán bộ, thực hiện toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, đặc biệt là kiện toàn cán bộ trong hệ thống chính trị đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Kịp thời tham mưu ban hành nhiều quy định, kết luận cụ thể hóa về công tác tổ chức, cán bộ (Quy định số 906-QĐ/TU, ngày 17/01/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 907-QĐ/TW, ngày 17/01/2023 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Thông báo số 405-TB/TU, ngày 31/01/2023, số 483-TB/TU, ngày 19/4/2023 về bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật…). Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Sau quy hoạch đã mở 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hoàn thành việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị; thực hiện thi tuyển 26 vị trí vào công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội năm 2023…

- Về công tác tổ chức đảng, đảng viên, đã tham mưu xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quy định số 1028-QĐ/TU, ngày 05/4/2023 “về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Ban hành hướng dẫn kết thúc hoạt động của đảng bộ cơ quan chính quyền cấp huyện và một số đảng bộ bộ phận; chuyển giao 09 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các huyện ủy, thị ủy và 04 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnhvề trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 2, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tham mưu triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy cấp huyện và cơ sở tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, đặc biệt quan tâm đến phát triển đảng viên trong học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (tổ chức hội thảo, cử đại diện thường trực cấp ủy cấp huyện và hiệu trưởng các Trường THPT đi học tập kinh nghiệm ở tỉnh Hà Tĩnh…); hướng dẫn thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên...

- Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chấn chỉnh và có biện pháp quản lý, sử dụng cán bộ, đảng viên phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị; phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thiện quy định, quy chế bảo vệ chính trị nội bộ...qua đó đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính trị hiện nay nhằm tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Về công tác đào tạo, chính sách cán bộ đã tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật cho cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu công việc; tiếp tục đào tạo trung cấp chính trị cho cán bộ tỉnh Salavan và Savannakhet…; hướng dẫn chế độ chính sách cán bộ khi nghỉ hưu trước tuổi, thăm viếng, ốm đau; quan tâm thăm khám sức khỏe định kỳ, công tác nghỉ dưỡng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người có công với cách mạng; tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn tỉnh...

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, ngành tổ chức xây dựng Đảng uu tiên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “5 hóa: Hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành không ngừng rèn luyện, học tập, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Ðảng, nhất là các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Ðảng được xác định trong Nghị quyết Ðại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các Nghị quyết của HNTW5, HNTW 6 khóa XIII, bám sát thực tiễn để kịp thời tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị...

Hai, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh phải không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng, năng lực tham mưu trên tất cả các mặt của công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển đến bố trí, sắp xếp, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Cấp uỷ các cấp cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện đúng đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi thực hiện mở rộng và phát huy dân chủ, công khai trong công tác cán bộ. Quan tâm phát triển nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ cơ sở. Thực hiện tốt chính sách cán bộ; bổ sung, sửa đổi và thực hiện có hiệu quả một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ. Thực hiện chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba là, tập trung tham mưu BCH Đảng bộ tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII “về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới”, trên tinh thần ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực và của từng loại hình cơ quan nhà nước, từng tổ chức chính trị - xã hội. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài Nhà njuwowcs đảng viên là học sinh Trung học phổ thông gắn với thực hiện các giải pháp về tăng cường rà soát, sàng lọc đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó lan tỏa những mô hình hay, cách làm mới, nêu gương những tấm gương điển hình trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị luôn ý thức trách nhiệm của mình là không ngừng rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vững vàng về chính trị, trung thành với Đảng; tận tụy với công việc, công tâm, trung thực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không cơ hội, vụ lợi, kiên quyết khắc phục những hạn chế, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà và góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước./. Đồng chí Phan Văn Phụng-UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

693 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 215
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 216
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79682911