Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ngành về nội dung Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 

Sáng 31/10/2022, để chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản, gồm: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ngành về nội dung Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9

Dự làm việc có đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên làm việc, sau khi nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo thẩm định đối với các nội dung dự thảo văn bản do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ý kiến phát biểu thống nhất cao với kết cấu bố cục của văn bản, đồng thời phân tích làm rõ thêm các nội dung liên quan đến việc đánh giá tình hình sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 30/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và Chương trình hành động số 89-CTHĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 30/10/2012; bám sát các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động, phối hợp tham mưu, chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9; đồng thời, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo bổ sung làm rõ thêm một số nội dung đối với dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, theo đó cần đánh giá toàn diện làm rõ đóng góp của nguồn lực đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội minh chứng, thể hiện trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, đô thị, bất động sản..., vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất, tái định cư; vấn đề xác định nguồn gốc đất đai, bản đồ, số hóa dữ liệu đất đai, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai... Trên cơ sở đó, căn cứ vào các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 18-NQ/TW để cụ thể hóa đối với tỉnh, lưu ý đối với các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, từ đó, rà soát, điều chỉnh, ban hành các chính sách địa phương phù hợp để triển khai thực hiện, nhất là trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giá đất, các chính sách về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất kết hợp đa mục đích...

Đối với hai dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại và yêu cầu hoàn thiện sớm các dự thảo văn bản để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và kịp trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9. (TL-VPTU)

341 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 265
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 265
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68806052