Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác 

Theo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2011-2016 giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, trên cơ sở quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ khóa V vừa qua, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ tỉnh trong xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp trình HĐND tỉnh xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm. HĐND tỉnh thông qua kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa, Thường trực HĐND tỉnh đã cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện đảm bảo tính toàn diện để các cơ quan liên quan có cơ sở chuẩn bị đề án, dự thảo nghị quyết. Trên cơ sở nghị quyết về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình giám sát hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phối hợp với UBND tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp chậm nhất là 40 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp và phân công các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết. Việc điều chỉnh, bổ sung nội dung kỳ họp được hai cơ quan phối hợp, thông báo sớm đảm bảo thời gian quy định. Nhờ vậy, những năm gần đây, phần lớn các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp được gửi sớm đến các đại biểu HĐND tỉnh.

UBND tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức kỳ họp, chủ động phân công, chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp; một số nội dung do yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh đã đề nghị bổ sung vào nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ cùng cấp và các cơ quan liên quan thảo luận, trao đổi thống nhất quyết định giao cho các cơ quan liên quan chuẩn bị. Nhờ chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn đã chuẩn bị báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết theo thời hạn quy định; trong quá trình UBND tỉnh thông qua báo cáo, đề án trình HĐND tỉnh đã thường xuyên mời đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBMTTQ tỉnh dự.

Công tác chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện tốt theo Quy chế. Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp trước. Tổ chức điều hành kỳ họp của HĐND tỉnh từ trước đến nay đảm bảo dân chủ, đúng luật, từng bước cải tiến hợp lý và ngày càng đi vào nền nếp, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, phát huy được trí tuệ tập thể trong thảo luận, phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Thực tế thành công các kỳ họp của HĐND tỉnh chính là nhờ khâu chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình kỳ họp của các cơ quan liên quan, sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, UBMTTQ tỉnh, các cấp, các ngành trong hoạt động giữa 2 kỳ họp và sự phát huy vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.

Tuy nhiên việc thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế do tính chất phức tạp và khối lượng công việc nhiều nên đôi khi việc chuyển, gửi các nội dung nghị quyết còn chậm. Chưa có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, cá nhân liên quan đến việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp nên chất lượng báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết có lúc chưa đảm bảo. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa thực hiện thường xuyên việc rà soát, thống kê kết quả do UBND tỉnh thực hiện các nội dung đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để giúp Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xử lý những nội dung đã trả lời nhưng chưa giải quyết xong. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh có lúc chưa đảm bảo đúng thời hạn luật định. Chế độ cung cấp thông tin, đặc biệt là việc gửi văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh có khi còn chậm, vì vậy không tránh khỏi ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. Hàng năm chưa tổ chức được hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế chế phối hợp. Do đó trong thời gian tới Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh cần bám sát chức năng nhiệm vụ của mình và nội dung quy chế phối hợp đã đề ra để cùng nhau thực hiện nghiêm túc, chu đáo; trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, các bên chú trọng lắng nghe ý kiến của nhau để bàn bạc thống nhất tạo sự đồng thuận trong giải quyết công việc đảm  bảo nhanh gọn, hiệu quả, đúng luật và sát với tình hình thực tê. Định kỳ hàng năm và cuối nhiệm kỳ cần tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và có kế hoạch, biện pháp thực hiện tốt các lĩnh vực phối hợp. HY- tổng hợp

767 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 445
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 445
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74030547