THỰC HIỆN CHỨC DANH TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO ĐỒNG THỜI LÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã chủ trương thực hiện“Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện1”, đến nay sau 03 năm thực hiện tại tỉnh Quảng Trị, bên cạnh những thuận lợi cũng còn có nhiều vấn đề đặt ra.

 Tỉnh Quảng Trị hiện có 09 Trung tâm Chính trị cấp huyện2, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, đến nay có 9/9 đơn vị thực hiện chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện3. Có 03 đồng chí Giám đốc Trung tâm nghỉ hưu, có 04 đồng chí Giám đốc Trung tâm chuyển làm Phó Giám đốc; 2 đồng chí Giám đốc chuyển qua làm Phó Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện.

Có thể nói, chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện đã nhận được phản hồi tích cực từ các địa phương, đơn vị, cũng như sự đánh giá cao về tính hiệu quả trong thực tiễn, nâng cao vai trò cấp ủy đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở.

Thứ nhất: Việc thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện đã góp phần tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị, biên chế của cả 02 cơ quan, đơn vị được giảm, đồng thời giảm được 1 khâu trung gian, các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đối với trung tâm chính trị (TTCT) sát thực hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các TTCT cấp huyện, nâng cao trách nhiệm của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác tư tưởng gắn với công tác giáo dục lý luận chính trị. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng cường.

Thứ hai: Với vị thế là ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo nên việc phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, việc phân bổ, giao nhiệm vụ cho giảng viên kiêm chức tại trung tâm chính trị cũng thuận lợi. Việc đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm cũng đã giúp cho đội ngũ giảng viên chuyên trách của trung tâm được tăng cường, việc việc bố trí, sắp xếp giảng viên kiêm chức cũng đã có những thuận lợi rõ ràng.

Thứ ba: Đối với ban tuyên giáo, việc đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cũng giúp cho việc thực hiện chức năng giúp cấp ủy thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung chính trị, tư tưởng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên; theo dõi và tham mưu với cấp ủy về nội dung hoạt động và sự phối hợp công tác của các đơn vị liên quan đối với trung tâm được thuận lợi.

Tuy vậy, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn có rất nhiều vấn đề cần tháo gỡ.

Một là: Biên chế TTCT giảm nhưng nhiệm vụ chuyên môn lại tăng lên. Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 đã bổ sung thêm 02 nhiệm vụ đối với Trung tâm Chính trị cấp huyện: Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương và tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp uỷ và phục vụ giảng dạy, học tập. Sự mẫu thuẫn giữa biên chế giảm và nhiệm vụ chuyên môn tăng lên dẫn đến hệ quả là nhiều việc các TTCT không hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc bị giảm sút.

Hai là: Trung ương ban hành Nghị quyết quy định trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị nhưng chưa ban hành quy định hay hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm nên đã dẫn đến lúng túng trong quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động của cả 02 đơn vị. Việc quy định này cũng khiến một số trung tâm mất đi tính chủ động do công việc phải chờ sự chỉ đạo, quyết định của giám đốc, trong khi nhiều đồng chí giám đốc bận việc nên sự quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ nhiều khi bị chậm.

Việc đảm nhiệm đồng thời 2 chức danh, cùng một lúc phải điều hành 2 cơ quan có chức năng, nhiệm vụ không giống nhau, do đó nhiều vấn đề về điều hành chưa thực sự sát sao, nắm bắt thông tin của các lớp học chủ yếu thông qua báo cáo của phó giám đốc phụ trách trung tâm, nhất là công tác kiểm tra, giám sát chất lượng giảng dạy tại trung tâm. Do thời gian, sự tham gia trực tiếp của Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm chính trị chưa được thường xuyên nên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phân công thực hiện nhiệm vụ đôi lúc thiếu phù hợp năng lực, sở trường cúa cán bộ, giảng viên Trung tâm.

Ba là: Đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc nhận nhiệm vụ tăng gấp 2 lần nhưng chưa có chế độ thỏa đáng. Một số quy định cụ thể về chế độ và giờ giảng cho đồng chí trưởng ban đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị chưa rõ nên khi triển khai thực hiện còn lúng túng.

Bốn là: Đồng chí trưởng ban tuyên giáo công việc rất bận nên hầu như các đồng chí phó giám đốc phải triển khai mọi việc ở trung tâm như trước đây nhưng vị thế, chế độ, chính sách của đồng chí phó giám đốc lại giảm, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của các đồng chí phó giám đốc.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương cần thiết phải thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với các địa phương:

Đề nghị các Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm Chính trị cần chủ động sắp xếp thời gian để vừa thực hiện tốt vai trò Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy, vừa thực hiện vai trò kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Chính trị; trực tiếp phân công giao việc và theo dõi, đôn đốc Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm, nhất là công tác mở lớp; thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của viên chức, giảng viên Trung tâm, kịp thời tạo điều kiện, giúp đỡ họ, kích thích tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Trung ương:

Đề nghị Trung ương sớm nghiên cứu ban hành hoặc sửa đổi các văn bản cần thiết, tạo khung pháp lý đầy đủ cho việc nhất thể hóa, để tạo sự đồng thuận trong bộ máy tổ chức khi thực hiện, đồng thời triển khai trong phạm vi cả nước. Trung ương cũng cần xem xét xây dựng, điều chỉnh lại chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực khuyến khích cán bộ làm việc tốt trong mọi hoàn cảnh, phát huy hết năng lực.

Cần có quy định, hướng dẫn rõ ràng về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện; mối quan hệ công tác giữa trưởng ban tuyên giáo và phó giám đốc trung tâm. Cần sớm ban hành hướng dẫn điều chỉnh mô tả vị trí việc làm của các chức danh để điều chỉnh đề án vị trí việc làm của cả 2 cơ quan. 

Nghiên cứu hướng dẫn quy định thực hiện về chế độ giờ giảng và phụ cấp ngành đối với đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Phân cấp lãnh đạo, quản lý nhiều hơn nữa cho các đồng chí phó giám đốc. Châu Minh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

2 Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị, Hải Lăng.

3 Riêng TT BDCT Thị xã Quảng Trị thực hiện chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Thị ủy, kiêm giám đốc Trung tâm BDCT Thị xã theo Quyết định số 957-QĐ/TU, ngày 11/4/2019 về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo Thị ủy và Ban Dân vận thị ủy kể từ ngày 16/4/2019.

87 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 263
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 264
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18738231