Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 8 tháng năm 2020 tăng 5,12% so với cùng kỳ năm trước 

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 18/8/2020 tăng 5,12% và chi ngân sách nhà nước tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính chung 8 tháng năm 2020 tăng 5,12% so với cùng kỳ năm trước là do tăng chủ yếu từ thu thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất; riêng thu thuế từ khu vực sản xuất, kinh doanh giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chi ngân sách nhà nước tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; quản lý hành chính; sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình; sự nghiệp kinh tế…

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 18/8/2020 đạt 1.890,70 tỷ đồng, bằng 55,61% dự toán năm 2020 và tăng 5,12% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: thu nội địa 1.671,79 tỷ đồng, bằng 56,67% dự toán và tăng 12,19%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 182,92 tỷ đồng, bằng 40,65% dự toán và giảm 38,40%. Trong thu nội địa, một số khoản thu lớn như: thu tiền sử dụng đất 600,88 tỷ đồng, tăng 37,82% so với cùng kỳ năm trước; thu ngoài quốc doanh 357,11 tỷ đồng, giảm 16,07%; thuế bảo vệ môi trường 245,37 tỷ đồng, tăng 90,73%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 116,05 tỷ đồng, giảm 23,41%; lệ phí trước bạ 94,32 tỷ đồng, giảm 0,25%...

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 18/8/2020 đạt 5.157,94 tỷ đồng, bằng 54,27% dự toán năm 2020 và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: chi đầu tư phát triển 478,81 tỷ đồng, bằng 31,62% dự toán và giảm 27%; chi thường xuyên 3.103,61 tỷ đồng, bằng 62,87% dự toán và tăng 15%. Trong chi thường xuyên, một số khoản chi lớn như: chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.271,19 tỷ đồng, tăng 3,41% so với cùng kỳ năm trước; chi quản lý hành chính 768,63 tỷ đồng, tăng 9,63%; chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 360,28 tỷ đồng, tăng 38,25%; chi sự nghiệp kinh tế 346,32 tỷ đồng, tăng 20,93%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 243,26 tỷ đồng, tăng 60,63%… Thái Minh

44 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 392
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 392
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18227022