Thông tin về đăng ký dự bồi dưỡng chứng danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Công văn số 2154-CV/BTCTU, ngày 28/10/2019 về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Công văn 2153-CV/BTCTU, ngày 28/10/2019 về đăng ký dự bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (có văn bản kèm theo)
Thông tin về đăng ký dự bồi dưỡng chứng danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  năm 2020
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 233
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 233
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15946342