Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô 

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 5/8/2022 của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo đề nghị của Bộ Công an.

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/5/dau-gia-bien-so-xe-1659711064634677092188.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá."><img alt="Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_480025853263126528" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/5/dau-gia-bien-so-xe-1659711064634677092188.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá - Ảnh 1." /></a></div> <p>Ch&iacute;nh phủ th&ocirc;ng qua đề nghị x&acirc;y dựng Nghị quyết của Quốc hội về th&iacute; điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số &ocirc; t&ocirc; th&ocirc;ng qua đấu gi&aacute;.</p> <p>Nghị quyết y&ecirc;u cầu Bộ C&ocirc;ng an khẩn trương ho&agrave;n thiện hồ sơ đề nghị x&acirc;y dựng Nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư ph&aacute;p v&agrave; phối hợp với Bộ Tư ph&aacute;p b&aacute;o c&aacute;o Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.</p> <p>Bộ trưởng Bộ Tư ph&aacute;p thừa ủy quyền Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, thay mặt Ch&iacute;nh phủ k&yacute; Tờ tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ph&eacute;p bổ sung dự &aacute;n Nghị quyết n&ecirc;u tr&ecirc;n v&agrave;o Chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Luật, ph&aacute;p lệnh năm 2022 tr&igrave;nh Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội kh&oacute;a XV theo quy tr&igrave;nh tại một kỳ họp, soạn thảo theo tr&igrave;nh tự, thủ tục r&uacute;t gọn.</p> <p>Bộ C&ocirc;ng an chủ tr&igrave;, phối hợp với Bộ Tư ph&aacute;p, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c Bộ, cơ quan li&ecirc;n quan, tổng hợp, tiếp thu &yacute; kiến c&aacute;c Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ về đề nghị x&acirc;y dựng Nghị quyết trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức x&acirc;y dựng, tr&igrave;nh ban h&agrave;nh Nghị quyết theo đ&uacute;ng quy định của Luật Ban h&agrave;nh văn bản quy phạm ph&aacute;p luật v&agrave; c&aacute;c ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng &yacute;.</p> <p>* Thực tế x&atilde; hội trong nhiều năm qua cho thấy, rất nhiều người c&oacute; nhu cầu sở hữu những biển số xe theo sở th&iacute;ch, thường gọi l&agrave; &quot;biển số đẹp&quot; t&ugrave;y theo quan niệm của từng người. Ch&iacute;nh v&igrave; xuất ph&aacute;t từ nhu cầu của người d&acirc;n, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; 2 lần cho ph&eacute;p Bộ C&ocirc;ng an tổ chức đấu gi&aacute; v&agrave; thu lệ ph&iacute; cấp biển số tự chọn. Tuy nhi&ecirc;n, do dư luận x&atilde; hội c&ograve;n nhiều &yacute; kiến tr&aacute;i chiều n&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; y&ecirc;u cầu ngừng triển khai. Việc x&acirc;y dựng Nghị quyết của Quốc hội về th&iacute; điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số &ocirc; t&ocirc; th&ocirc;ng qua đấu gi&aacute; l&agrave; rất cần thiết để đảm bảo c&aacute;c quy tr&igrave;nh chặt chẽ hơn.</p> <p style="text-align:right"><strong>Vũ Phương Nhi</strong></p>

190 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 379
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 379
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74035656