Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn 

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1089-TB/BTCTU, ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 197
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 198
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15962368