Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 1 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 1345-TB/HĐT, ngày 07/7/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4, về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 4 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Có văn bản kèm theo)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 1 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1112
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1112
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81745331