Thông báo đính chính kết quả đạt hoặc không đạt tại danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 1 

Cổng thông tin điện tử cập nhật Thông báo số 1340-TB/HĐT, ngày 23/6/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về đính chính kết quả đạt hoặc không đạt tại danh sách kết quả điểm thi vòng 1, ban hành kèm theo Thông báo số 1334-TB/HĐT, ngày 19/6/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)
Thông báo đính chính kết quả đạt hoặc không đạt tại danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 1
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 136
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 136
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18716556