Thông báo địa điểm, thời gian và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng vào công chức, viên chức khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 

Công thông tin Điện tử đảng bộ tỉnh đăng Thông báo 1142-TB/BTCTU, ngày 30/10/2019 về danh sách, thời gian, địa điểm các đối tượng thu hút, tạo nguồn đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 (Có văn bản kèm theo)
Thông báo địa điểm, thời gian và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng vào công chức, viên chức khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 235
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 235
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15929648