Thị uỷ Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Tại Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Thị uỷ nêu rõ mục đích, yêu cầu của thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Thông qua cuộc vận động để góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; vận động nhân dân các phường tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung, tiêu chí về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Do vậy phải tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cuộc vận động đến toàn thể đảng viên, cán bộ mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tính tự quản tham gia thực hiện cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả ở khu dân cư nhằm mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Trị giàu đẹp, văn minh, bình yên và hiện đại. Các phường nội thị tiếp tục tổ chức thực hiện 5 nội dung cuộc vận động hướng theo các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Xã Hải Lệ vận động nhân dân thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động; tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. UBMTTQVN thị xã và các tổ chức thành viên chỉ đạo xây dựng các mô hình tự quản đảm nhận các phần việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình để phát huy sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan,d dơn vị trực thuộc kịp thời giải quyết các khó khăn và tạo điều kiện để MTTQVN các cấp triển khai cuộc vận động đến các phường, xã và khu dân cư một cách hiệu quả và chất lượng; thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Hải Yến

2523 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 329
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 330
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55941060