Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW 

Trong 2 ngày 21 và 22/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì và trực tiếp quán triệt Nghị quyết.

 

Đồng chí Hoàng Trung Hải chủ trì và trực tiếp quán triệt Nghị quyết. (Ảnh: HH)

 

Theo chương trình, Hội nghị sẽ được nghe những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận. Trong đó, Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Điểm mới trong Nghị quyết đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó. Cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đề ra, Nghị quyết lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng, đây là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, một việc làm thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, có những lúc Đảng ta đã công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, công khai nói rõ những mặt yếu kém, tiêu cực trong Đảng. Điều đó thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị, tính lành mạnh của một đảng cách mạng chân chính. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã khái quát những nội dung cơ bản của Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày. (Ảnh: HH)
 

Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng còn nhấn mạnh một nội dung mới là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ và dân nhân Thủ đô nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kiên quyết chỉ đạo giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô quyết tâm đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo Thủ đô ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

Hiền Hòa

1327 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 675
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 675
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79664819