Thành ủy Đông Hà triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”  

Thực hiện Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU, ngày 11/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền việc triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đợt sinh hoạt chính trị được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập; thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin, bài, ấn phẩm... trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Bản tin Thành ủy, Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao thành phố… kịp thời phản ánh các nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị. Ngoài ra, Trung tâm Chính trị thành phố cũng đã đưa các nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với trên 98% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn thành phố.

Kết quả đợt sinh hoạt chính trị, nhận thức tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được nâng lên. Tạo không khí sinh hoạt thẳng thắn, chân tình, xây dựng; thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của mình thông qua đợt sinh hoạt chính trị đã nghiêm túc “tự soi” để xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với các giải pháp thiết thực, với tinh thần quyết tâm “tự sửa” trong thời gian tới. Châu Minh

252 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 471
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 472
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55900653