THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRONG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ 

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, là nội dung, nhiệm vụ quan trong trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Muốn lãnh đạo có hiệu quả, nhất thiết phải kiểm tra. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp uỷ đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”. Trên tinh thần đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà luôn xác định việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) vừa xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, vừa góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và vừa tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng.

Trong suốt thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà luôn xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phải được tiến hành thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; kiểm tra đúng, giám sát chặt chẽ, chỉ ra những mặt còn hạn chế, những sai sót, trong đó cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm khi mới manh nha; có những biện pháp xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, khắc phục triệt để khuyết điểm, hạn chế; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó 17 đảng bộ, 32 chi bộ; 184 chi bộ trực thuộc, với tổng số 6.692 đảng viên. Quán triệt tinh thần Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị “về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020” (Kết luận số 72); các tổ chức cơ sở đảng và ủy ban kiểm tra các cấp sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đã phát huy tốt công tác kiểm tra, giám sát trở thành một nhân tố hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trên địa bàn. Tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Kết luận số 72 đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; ban hành 14 văn bản lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, toàn diện; xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh. Thường xuyên kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. 

Quá trình thực hiện, thường xuyên cung cấp sao gửi tài liệu đến các chi, đảng bộ trực thuộc để nghiên cứu tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị quán triệt bằng hình thức tập trung, lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 95%. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chú trọng đổi mới, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Hàng năm, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy bám sát nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa, năm của Thành ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội như quản lý đất đai, quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, công tác cán bộ, thực hiện kê khai tài sản…; Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng các đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện trên các lĩnh vực, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Từ năm 2010 đến 2020, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 312 lượt tổ chức đảng, 438 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 84 lượt tổ chức đảng và 03 lượt đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 228 lượt tổ chức đảng và 435 lượt đảng viên. Việc giám sát chuyên đề luôn được cấp ủy các cấp quan tâm và đã tiến hành giám sát 271 lượt tổ chức đảng, 306 lượt đảng viên. Trong đó Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 47 lượt tổ chức đảng và 16 lượt đảng viên; Cấp ủy cơ sở giám sát 224 lượt tổ chức đảng và 290 lượt đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng được nâng lên; qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ được ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, đề xuất các biện pháp sửa chữa khuyết điểm của mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chỉ đạo UBKT Thành ủy hướng dẫn cấp ủy, UBKT cơ sở bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện đảm bảo nguyên tắc và phương pháp. Trong tổ chức kiểm tra, giám sát được tiến hành theo hướng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng; sau kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã chú trọng việc đôn đốc, theo dõi thực hiện các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát, góp phần thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Giai đoạn 2010 - 2020, UBKT các cấp thành phố kiểm tra 171 lượt tổ chức đảng. Trong đó UBKT Thành ủy kiểm tra 37 lượt tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 134 lượt tổ chức đảng. UBKT các cấp đã giám sát 224 lượt tổ chức đảng và 456 lượt đảng viên. Trong đó, UBKT Thành ủy giám sát 55 lượt tổ chức đảng, 38 lượt đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát 169 lượt tổ chức đảng, 418 lượt đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng, 36 đảng viên, trong đó: UBKT Thành ủy kiểm tra 07 tổ chức đảng, 15 đảng viên và UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 04 tổ chức đảng, 21 đảng viên; Cấp ủy viên các cấp 21 đồng chí. Qua kiểm tra có 08 tổ chức đảng và 35 đảng viên vi phạm các nội dung được kiểm tra đã xem xét và đề nghị quyết định xử lý kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng, 15 đảng viên theo thẩm quyền, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm 07 tổ chức đảng và 20 đảng viên.

Ngoài việc chú trọng công tác kỷ luật, kỷ cương, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo sát sao đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đảm bảo tạo nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, UBKT các cấp luôn quan tâm củng cố, xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Công tác tham mưu của UBKT các cấp giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng kịp thời, đúng quy định, quy trình, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát có nơi còn chưa cao, chạy theo số lượng; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 72 của một số cấp ủy chưa được thường xuyên, chất lượng còn hạn chế. Việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong việc nắm thông tin, phát hiện những dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý để kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở một số tổ chức đảng còn hạn chế; chưa chủ động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kiểm tra chưa được phát huy mạnh. Trình độ, năng lực của một số cán bộ kiểm tra cấp cơ sở còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy đảng các cấp thành phố tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 72, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp; Có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Phát huy vai trò UBKT các cấp trong việc tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Hai là, quan tâm đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, có bản lĩnh tương xứng, ngang tầm đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan UBKT và có chính sách chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác kiểm tra tốt hơn.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tích cực, linh hoạt, nhạy bén, vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn. UBKT các cấp phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, các vụ việc để chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhằm ngăn chặn vi phạm khi còn manh nha.

Bốn là, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 72 để rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, cũng như phát hiện những bất cập, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo; chủ động đề xuất Trung ương điều chỉnh, bổ sung sửa đổi cho phù hợp. Nguyễn Thị Thu Thanh – UBKT Thành ủy

 

12 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1030
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1030
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32777952