Ảnh minh họa (Nguồn: tapchitaichinh.vn)

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tháng 9/2019, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; cho ý kiến về dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử; tháng 8/2019, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo quy định việc sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư.

Tháng 10/2019, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; tháng 12/2019, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Quý I/2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tháng 8/2019, hoàn thành cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Tháng 10/2019, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; tháng 11/2019, hoàn thành cho ý kiến về Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tháng 8/2019, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tháng 10/2019, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc triển khai Cơ sử dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Từ nay đến hết năm 2019, các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 28/2018/QĐ-TTg; số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

K.D