Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

 

Năm 2016, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Khối đã nỗ lực tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan gặt hái được kết quả khá toàn diện.

Để đổi mới công tác quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được đổi mới ngay từ khâu ban hành văn bản theo hướng tích hợp các văn bản của Trung ương và chỉ đạo mang tính đặc thù của Đảng bộ Khối vào một kế hoạch thể hiện rõ nội dung công việc cần triển khai thực hiện ở các cấp để các cấp ủy căn cứ tổ chức thực hiện mà không cần ban hành kế hoạch của cấp ủy các cấp. Việc tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị cũng có đổi mới, phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ.

Ngay sau Đại hội, toàn Đảng bộ Khối đã kiện toàn gần 300 cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác tuyên giáo đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng tốt hơn về chất lượng. Việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo cũng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội bài bản hơn so với nhiệm kỳ trước.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, quần chúng; tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương trong đó tập trung cho tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhất là những vấn đề gắn với xử lý tình huống phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng./.

Minh Châu