Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Sư đoàn 968 là đơn vị chủ lực, đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cháy rừng cùng một số nhiệm vụ khác. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, đời sống học tập, sinh hoạt, hậu phương gia đình của bộ đội còn nhiều khó khăn, trong khi mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua, Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung đột phá vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng bằng việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương” và quyết tâm cao theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp trên, cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, chủ động xác định các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, phát hiện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Căn cứ văn bản hướng dẫn của trên, từ Đảng ủy Sư đoàn đến các cấp ủy, chi bộ tổ chức chặt chẽ, có chất lượng việc tự phê bình, phê bình và xây dựng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, cam kết hành động sau kiểm điểm nghiêm túc. Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình luôn chú trọng nhận diện và xác định chính xác 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong nghị quyết. Phát động phong trào “Nêu gương sáng mỗi ngày” để khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên làm những việc tốt, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ và rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các tổ chức đảng trực thuộc; đồng thời có văn bản gợi ý kiểm điểm đối với một số cấp ủy tổ chức đảng, trong đó chú trọng các cấp ủy, chi bộ ghép, tổ chức đảng các đơn vị khung thường trực. Vì thế, từng cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, đảng viên “soi mình” vào đó để tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, đồng đội, thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, xây dựng. Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình được cấp trên, cán bộ chủ trì tự giác, gương mẫu làm trước nêu gương để cấp dưới noi theo. Ở từng cấp luôn xác định đúng trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; làm đến đâu chắc đến đó, không có biểu hiện hình thức, chiếu lệ, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19

Bằng sự tôn kính, tin yêu, ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô bờ bến đối với Bác Hồ kính yêu, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương bằng nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả với những cách làm sáng tạo, thiết thực sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ và phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Đảng ủy Sư đoàn đều ban hành các quyết định kiện toàn bộ phận giúp việc của Đảng ủy và xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, các tiêu chí về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Trong các Nghị quyết lãnh đạo năm, quý và hàng tháng của các chi bộ đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05; 100% các tập thể và cá nhân có bản đăng ký quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sát với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân trên cương vị được giao.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu, và việc làm tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Sư đoàn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, như panô, khẩu hiệu, bảng tin, phát thanh nội bộ; mỗi cơ quan, đơn vị xác định lời Bác Hồ dạy phù hợp với nhiệm vụ và ngành mình phụ trách như là “kim chỉ nam” trong công tác; triển khai sâu rộng “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” để bộ đội học tập từng ngày. Đảng ủy Sư đoàn còn luôn chú trọng lãnh đạo việc phát hiện, tuyên truyền gương “người tốt”, “việc tốt” để tạo thêm hiệu ứng tích cực.

Bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của Sư đoàn trong thời gian qua. Đại đa số cán bộ chủ trì, đảng viên đã xây dựng được lối sống trong sạch lành mạnh, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu cá nhân, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ hơn; lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng. Từ đó, có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý, chỉ huy; gương mẫu trong lời nói và việc làm. Thông qua việc thực hiện đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến với những việc làm thiết thực, , nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như xây dựng môi trường văn hóa, doanh trại xanh, sạch, đẹp ở các cơ quan, đơn vị; các mô hình “Hũ gạo đồng đội”; “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”; “Quỹ nghĩa tình đồng chí”; phong trào “Nêu gương sáng mỗi ngày”… góp phần giúp cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh toàn diện, 2 năm 2016, 2017 được Chính phủ tặng Cờ thi đua và được các cấp khen thưởng nhiều hình thức.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt sâu, kỹ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05 và các tiêu chí phấn đấu vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến 5 năm 2016-2020, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những điển hình tiên tiến mới, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả… góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                       Đại tá Hoàng Văn Vinh- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968

101 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 148
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 149
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100891