Tăng cường quản lý, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên và các đoàn đi nước ngoài 

Thực hiện Quyết định số 262-QĐ/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị", trong những năm qua, việc cử và quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi nước ngoài đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn có một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc cử và quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài; có trường hợp đảng viên đi nước ngoài ở lại không trở về nước; có trường hợp vi phạm quy định, pháp luật của nước sở tại; một số trường hợp cán bộ đi nước ngoài nhiều lần trong năm; tham gia đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp mời, đài thọ mang tính chất tham quan, du lịch là chính; một số cán bộ, đảng viên chấp hành không nghiêm túc việc báo cáo kết quả chuyến đi theo quy định.

Để khắc phục những hạn chế trên và những bất cập trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên và các đoàn đi nước ngoài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn số 1438-CV/TU, ngày 28/3/2019 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng. Hạn chế tối đa việc cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực... bằng ngân sách nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo, trình duyệt nhân sự đi công tác nước ngoài thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý theo đúng thời gian và quy định hiện hành. Không cử cán bộ, đảng viên đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức và đài thọ, do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Việc đi nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cần được cân nhắc kỹ, có mục đích, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Không sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài.

Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo mật trong hoạt động đối ngoại. Không được mang tài liệu mật, tài liệu lưu hành nội bộ, tài liệu chưa được phổ biến công khai của Đảng và Nhà nước ra nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào; trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phải chấp hành nghiêm chế độ bảo quản, sử dụng các tài liệu trên theo quy định. Khi về nước phải nộp lại và báo cáo đầy đủ việc quản lý, sử dụng tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền. Thời gian ở nước ngoài, cán bộ, đảng viên phải cảnh giác, đề phòng và chủ động đấu tranh với những hoạt động móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế, chia rẽ của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, báo cáo với trưởng, phó đoàn hoặc thủ trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại về các hoạt động trên để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo đó; chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại. Khi về nước, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc phải báo cáo bằng văn bản đầy đủ, trung thực về nội dung, kết quả chuyến đi, việc chấp hành pháp luật của nước sở tại; việc thực hiện quy định về bảo vệ chính trị nội bộ với cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt. HY- VPTU

4010 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 590
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 590
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78249001