Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng: Yêu cầu cấp thiết được đặt ra hiện nay 

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và trên không gian mạng nói riêng là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; nhằm tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hiện nay, với ưu thế và tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng, internet, mạng xã hội dần trở thành nhu cầu trong đời sống của con người.Vì vậy, đây cũng là công cụ mà các thế lực thù địch, phản động tận dụng tối đa để gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với mục đích bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, bóp méo sự thật lịch sử, vu cáo Việt Nam "đàn áp dân chủ, tôn giáo, vi phạm nhân quyền", kích động tư tưởng ly khai, hận thù dân tộc, mong muốn thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Gần đây, trước những sự kiện lớn của đất nước như trước thềm Đại hội XIII của Đảng, trước bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh hơn các hoạt động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng. Không chỉ ráo riết tác động với nghị viện, quốc hội một số nước thông qua các báo cáo, nghị quyết, dự luật xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở nước ta, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, một số đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn còn tăng cường xuất bản, tán phát các ấn phẩm trên nhiều website, mạng xã hội, kêu gọi người dân tham gia thay đổi thể chế, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng triệt để lợi dụng hàng ngàn website, các trang mạng xã hội với nhiều diễn đàn nhiều group chia sẻ trên các nền tảng Facebook, Twitter, Youtube, Zalo kết hợp với các đài phát thanh tiếng Việt và các tờ báo phản động ở nước ngoài để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chia rẽ nội bộ, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhằm phá hoại nội bộ. Các đối tượng thù địch trong nước tích cực thu thập thông tin, phát tán tài liệu, video, trả lời phỏng vấn về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tạo ra các “chiến dịch truyền thông” tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chúng sử dụng đủ mọi chiêu bài, đủ mọi giọng điệu, như các bài viết với nhiều thể loại, các clip live stream nội dung thường tập trung xuyên tạc, chống phá phê phán, đả kích Đảng như: moi móc khuyết điểm, sai lầm trong quá khứ; xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật, thổi phồng những mặt trái, vu cáo, đổ lỗi cho sự lãnh đạo của Đảng, lợi dụng một số vụ việc phức tạp xảy ra, trong đó tập trung vào các vụ việc, vụ án gây bức xúc (các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp), cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý. Đối tượng được nhằm đến là những người dân ít thông tin, cán bộ, đảng viên có biểu hiện do dự, dễ lôi kéo, thao túng. Thông tin theo đường dẫn lan truyền dễ dàng và nhanh chóng qua mạng xã hội dễ làm người dùng bị dẫn dắt, thụ động, và hầu như không có sự thẩm định và phản biện trong việc tiếp nhận thông tin, dễ tạo tâm lý đám đông để kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng thành lập các nhóm.

Xuất phát từ tầm quan của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là, mất cảnh giác. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái được thực hiện lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị, thông qua các buổi báo cáo chuyên đề, các buổi sinh hoạt chi bộ để đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Không chỉ đấu tranh phản bác những thông tin sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng còn tăng cường nắm bắt và xử lý những vụ việc thông qua mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng tin, bài trên các trang, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thành lập các trang, nhóm facebook đấu tranh phản bác của các địa phương, đơn vị. Các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các địa phương, đơn vị thường xuyên kết nối, đăng tải, chia sẻ tin bài trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên báo chí, có tác động tích cực đến bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp xây dựng thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh để định hướng công tác tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị. Trước những vụ việc lớn, phức tạp, nổi cộm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan chức năng rà soát, nhắc nhở, chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ đăng tải thông tin sai trái, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp cũng thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, các cấp ủy đều triển khai cập nhật những vấn đề lý luận mới, thông tin về đối ngoại, tình hình thực tiễn của đất nước, tỉnh cho đội ngũ báo cáo viên.

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên, công tác đấu tranh bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng vẫn còn nhiều thác thức lớn. Vì vậy, trong thời gian tới nhằm tiếp tục bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình. Mỗi tổ chức đảng, đảng viên cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho mọi tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành, nêu cao tính đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang fanpage, group, trang Facebook, kênh Youtube, blog. Phát triển các trang fanpage, group, Facebook, kênh Youtube, blog tuyên truyền bảo đảm bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động; xây dựng các chuyên mục thông tin chống lại các luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao tính chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp uốn nắn những sai trái, lệch lạc. Giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nhất là kỷ luật phát ngôn, có các biện pháp để phát hiện đảng viên tham gia các hội, nhóm trái quy định của Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tự do ngôn luận gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng và ngoài xã hội. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề, như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu độc, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức tán phát các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thứ ba, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.  Đối với cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cần mẫu mực về đạo đức, lối sống; phát huy vai trò “nêu gương”, đây là vấn đề rất quan trọng để làm gương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng noi theo. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp, phát huy sức mạnh tổng lực của lực lượng ban chỉ đạo 35. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Phương Thao

384 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1013
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1013
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32777628