Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở 

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn xã hội tại địa phương.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã làm tốt hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở, để người dân sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu các vụ việc tranh chấp, khiếu nại trong nhân dân; xây dựng chuyên mục hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để đăng tải văn bản, tiếp nhận, tư vấn và trao đổi thông tin về hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên; chủ động phối hợp với ngành Tòa án trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục đề nghị TAND công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó chú trọng công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, nahan rộng mô hình hoạt động tốt và cách làm hay trong công tác hòa giải, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hòa giải ở  cơ sở.

UBND tỉnh đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo UBMTTQVN và các tổ chức thành viên cấp huyện, cấp xã thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp với UBND các cấp trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thủy Phương

1491 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1441
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1441
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76436686