Tăng cường công tác dân vận chính quyền trong tình hình hiện nay 

Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua luôn được đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm với công tác dân vận, nhất là việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Nói đi đôi với làm”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với Nhân dân. Quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Theo dõi nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tập trung thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần PCI, tăng cường kiểm tra, giám sát ở những địa phương, đơn vị có chỉ số PCI thấp. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI; đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 và “Năm dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước... Thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trong các loại hình doanh nghiệp; tăng cường và mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia giám sát cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, không để xảy ra điểm nóng gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lê Trang

 

190 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 240
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 240
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909228