TÂM HUYẾT, TRÍ TỤÊ, TRÁCH NHIỆM THẢO LUẬN CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 

Ngày 18/02/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành “Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để lấy ý kiến tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Văn kiện lần này gồm 4 dự thảo (bản tóm tắt): Báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011-2020), chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021-2030); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2026-2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2021-2025). Sau mỗi văn kiện trên, đều có gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

          Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 /5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, kể từ Hội nghị lần thứ tám (tháng 10/2018) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ; tổ chức nhiều đoàn khảo sát thực tiễn tại các địa phương, ban, bộ, ngành; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dể xây dựng các văn kiện. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11, diễn ra từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 10 năm 2019 vừa qua, các Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các văn kiện. Trên cơ sở đó đã hoàn thiện các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

          Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4/2020 và dự kiến kết thúc trước ngày 31/8/2020 sau thành công tốt đẹp của đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận. Với vai trò là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi xã, phường, thị trấn; cơ quan doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác được quy định tại Điều lệ Đảng; mà còn sẽ góp phần vào thành công của đại hội cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 10 năm nay.

       Một trong 4 nội dung quan trọng của đại hội là chi bộ, đảng bộ cơ sở là “Thảo luận, đóng gớp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp…” . Theo đó, phải tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn thể đảng viên trong chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ý kiến đóng góp tại đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương và cấp bộ đảng cấp trên nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện; Đồng thời, thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp cấp ủy cấp dưới có thêm gợi ý và định hướng để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo các dự thảo văn kiện của cấp mình.

Yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến lần này phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; tùy theo tình hình cụ thể để mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở lực chọn cách lấy ý kiến phù hợp làm thế nào để tiếp thu được nhiều ý kiến có chất lượng. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên với trách nhiệm và quyền lợi của mình ngay từ bây giờ hãy dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu các dự thảo và các tài liệu liên quan; đồng thời thông qua quần chúng nhân dân trên địa bàn nơi cư trú, nơi công tác …nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ nhất là những vấn đề đã được văn kiện thể hiện để ý kiến của mình vừa có hàm lượng khoa học cao vừa mang tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống đang đặt ra.   

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo: Những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng phải được trân trọng nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc. Đối với các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau phải phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân, dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, tranh luận nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất, đạt được sự đồng thuận.

Thảo luận, để đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn  kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp không chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá thành công đại hội mà là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Trí Ánh-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

2656 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 248
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 249
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17129941