Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Hội nghị sơ kết hằng năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất về hình thức, phương pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong những năm tiếp theo.

Thông qua việc sơ kết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội nghị sơ kết phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện Chỉ thị. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, có tính lan tỏa cao.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn toàn tỉnh, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20 tập thể, 30 cá nhân). T.Trang (tổng hợp)

341 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 208
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 208
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16011279