SÁNG MÃI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 

Ngày 07/11/1917, toàn nhân loại đã chứng kiến một sự kiện lịch sử làm rung chuyển thế giới: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu là Lênin, nhân dân Nga đã làm cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại, lật đổ chế độ thống trị của các giai cấp tư sản và địa chủ Nga, thành lập nước Nga Xô Viết-Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loại người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, xét về mặt chính trị đã tạo ra bước ngoặc căn bản trong lịch sử thế giới, tạo tiền đề cho việc chuyển biến từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa trong tương lai. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười, V.I.Lênin đã chứng minh sâu sắc và toàn diện khả năng thắng lợi của xã hội chủ nghĩa trước hết trong một nước tư bản chủ nghĩa. Cách mạng tháng Mười đã đập tan bộ máy nhà nước cũ, bộ máy nhà nước của giai cấp bóc lột, thành lập một chính quyền Xô viết nhà nước kiểu mới. Cách mạng tháng Mười thành công đã xác lập vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng của mỗi nước đã bắt đầu. Cách mạng tháng Mười còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. Nó chọc thủng mặt trận của chủ nghĩa đế quốc thế giới và mở ra thời đại mới của cách mạng xã hội xã hội chủ nghĩa. Tạo tiền đề để phá vỡ sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, tạo tiền đề cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển.

Đây là, lần đầu tiên trong lịch sử những người cần lao bị áp bức, bóc lột đã đứng lên tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ, trở thành người làm chủ đất nước, xây dựng một xã hội mới với những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa.

Đã 103 năm trôi qua, thế giới đã có những biến đổi; nhiều sự kiện sôi động, hào hùng, bi tráng, khốc liệt đã xảy ra trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới nhưng ý nghĩa to lớn, tầm vóc lịch sử  và dấu ấn của cách mạng tháng Mười Nga vẫn không hề phai mờ trong tâm khảm của nhiều thế hệ những người cộng sản chân chính, những chiến sĩ đấu tranh cho hoà bình, độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội và cả những người có lương tri trên trái đất này.

Nói về sự ảnh hưỏng của cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng tháng Tám của nước ta, Bác viết: “ Hai mươi tám năm sau cách mạng tháng Mười, việc quân đội Liên Xô thắng đế quốc Nhật đã tạo điều kiện  thuận lợi cho cuộc cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập cho nước Việt Nam”; “Thắng lợi của cách mạng tháng Tám ở Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ tính chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác-lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tính chất đúng đắn của đường lối mà cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917 đã vạch ra.”. Sau này, trong một dịp nói chuyện vơí các nhà báo Liên Xô, Bác khẳng định: “ Có thể nói rằng nếu không có cách mạng tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành được cuộc cách mạng tháng Tám của mình. Việc quân đội Liên Xô đánh tan bọn phát xít Hitle và bọn quân phiệt Nhật là một nhân tố góp phần lớn nhất vào thắng lợi của chúng tôi hồi tháng Tám năm 1945”.

Kỷ niệm 103 năm  cách mạng tháng Mười vĩ đại, nhớ lại những lời Bác dạy, toàn Đảng, toàn dân toàn quân vững một niềm tin sắt đá, như nhận định của Đảng ta về cách mạng tháng Mười Nga, về CNXH hiện thực: “ Chủ nghĩa xã hội trên thế giới , từ những bài học thành công và thất bại cũng như sự khát vọng và thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, lòai người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”. Hai Lam-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

58 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 235
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 236
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18738164