Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức để sàng lọc đội ngũ cán bộ 

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41-QĐ/TW) vừa được ban hành là một bước quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác cán bộ, quyết tâm thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quy định số 41-QĐ/TW tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao trách nhiệm trong việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quan điểm chỉ đạo là phải kiên quyết, kịp thời xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. 

Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ gồm những căn cứ, tiêu chí được định lượng rõ ràng.  Cụ thể như, việc xem xét miễn nhiệm cán bộ được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao. Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm. Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác. Đối với cán bộ xin từ chức, việc xem xét được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định…

Những nội dung này có sự kết nối chặt chẽ với các chỉ thị, nghị quyết và quy định khác của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác cán bộ, về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, góp phần tạo nên “hàng rào” kiểm soát hiệu quả, thử thách bản lĩnh người cán bộ, đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là những người có trách nhiệm trong công tác cán bộ. Hải Yến

71 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 516
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 516
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41402431