Quy định 37: Gương soi hàng ngày cho mỗi cán bộ, đảng viên 

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 về 19 Điều đảng viên không được làm và coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Điều đó cho thấy Đảng ta luôn nhận thức đúng và đề cao vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, Đảng ta là Đảng cầm quyền, trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được Nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011  của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, đã có nhiều đảng viên vì không nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, thiếu tinh thần trách nhiệm đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và phải kiểm điểm, bị kỷ luật với các hình thức khác nhau. Các hành vi tham nhũng tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, không chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, không nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Trong nhiệm kỳ khóa XII, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, gần 1.400 tổ chức đảng và hơn 74.000 đảng viên ở các cấp đã bị xử lý kỷ luật, hơn 8.700 người bị khai trừ ra khỏi Đảng và hơn 4.300 cán bộ, đảng viên phải xử lý bằng pháp luật. Đảng ta đã xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý, đặc biệt việc xử lý kỷ luật Đảng giờ đây không còn khái niệm “hạ cánh an toàn”.

Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước Nhân dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Hội nghị đã thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, để thực hiện tốt Quy định 37, vấn đề đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần “tự soi”, “tự sửa”, cùng với đó là phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, cũng như, cần phải dựa vào dân để quản lý, thường xuyên giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm minh những khuyết điểm, sai phạm của đảng viên trong quá trình thực hiện 19 điều đảng viên không được làm. Có như vậy, mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước ngày càng vững bước đi lên. Hải Đăng

3312 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1154
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1154
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81746416